Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - aktualizacja

Informacja dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
Gminy Miejskiej Zgorzeleczabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów – aktualizacja

 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716), prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Najważniejsze informacje:

•   Dotychczasowa opłata roczna za użytkowanie wieczyste zmienia się w opłatę przekształceniową. Wysokość ww. opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę wnosi się do dnia 31 marca każdego roku przez okres 20 lat. Opłatę za rok 2019 wnosi się do dnia 29.02.2020 r.

•   Potwierdzeniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest zaświadczenie, które z urzędu będzie wydane przez Urząd Miasta Zgorzelec nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Za wydanie zaświadczeń z urzędu nie jest pobierana opłata.

•   W przypadku gdy właściciel, czyli dotychczasowy użytkownik wieczysty, wystąpi z wnioskiem
o wydanie zaświadczenia zanim otrzyma je z Urzędu, wówczas za wydanie zaświadczenia należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł.

   Zaświadczenia będą wydawane na właścicieli, którzy figurują w księdze wieczystej nieruchomości.

   Zaświadczenie zawierać będzie informację potwierdzającą fakt przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz informację o obowiązku wnoszenia opłat przekształceniowych. Gmina zabezpieczy roszczenie z tyt. roszczenia o opłatę w dziale III właściwej księgi wieczystej.

•   Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić do tut. Urzędu na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu.

•   Po wniesieniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej Urząd, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, wydaje zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Od wniosku o wykreślenie wpisu, pobiera się opłatę stałą w wysokości:

- 250 zł - w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej,

- 75 zł - w pozostałych przypadkach.

W przypadku pytań, informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Domańskiego 6,
I piętro,  nr telefonu: 75 7752554, 75 7752888.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - aktualizacja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Justyna Łaszczewska
Informację wytworzył:WGN
Data na dokumencie:07.01.2019
Data publikacji:07.01.2019 11:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż