Zawiadomienie o wszczęciu postepowania ws. wydania decyzji środowiskowej

Zgorzelec 08.01.2019

WIŚM.6220.1.2019

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1257 ze zm.)  Burmistrz Miasta Zgorzelec zawiadamia o wszczęciu postępowania, z wniosku złożonego przez Pana Daniela Konopackiego, ul.Lipowa 40a, 55-200 Oława – Pełnomocnika RH Development Sp. z o.o. Sp. k. ul.Graniczna 37a, 59-700 Bolesławiec z dnia 27 grudnia 2018r., doręczonego organowi w dniu 31.12.2018r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z infrastrukturą towarzyszącą w Zgorzelcu” realizowanego na dz. ew. nr 7/2, 8/2 i 9/2 AM-6, Obr. II w Zgorzelcu.

            Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 56 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U.  z 2018 r. poz. 2081), Burmistrz Miasta Zgorzelec wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Zgorzelcu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

            Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście lub przez pełnomocnika w Wydziale Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec w pokoju nr 215 w godz. 9ºº-14ºº w dni robocze pracy urzędu, na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: urzad@zgorzelec.eu

 

Pouczenie

 

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zgodnie z art. 41  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1257 ze zm.)   w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.  W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postepowania ws. wydania decyzji środowiskowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:08.01.2019
Data publikacji:08.01.2019 09:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż