NAZWA SPRAWY:  UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ZGORZELEC, WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

1. Miejsce załatwienia sprawy :

Nazwa Wydziału – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Numer pokoju – 08 | I piętro

Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w piątki od 7:30 do 14:00

Telefon – Naczelnik: 75 77 59 900 wew. 0164

Pozostałe telefony:  75 77 59-900 wew. 0165, 0166

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)

2. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie dotacji.

2. Kserokopia prawomocnej decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty budowlane, z adnotacją właściwego organu o jej prawomocności.

3. Kserokopia prawomocnej decyzji właściwego organu ochrony zabytków udzielającą pozwolenia na przeprowadzenie prac lub budowlanych,z adnotacją właściwego organu o jej prawomocności.

4. Kserokopia prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę przy zabytku nieruchomym, z adnotacją właściwego organu o jej prawomocności.

5. Kserokopia projektu budowlanego.

6. Kserokopia kosztorysu przewidywanych lub wykonanych prac lub robót budowlanych.

7. Oryginał dokumentu potwierdzający tytuł prawny do władania zabytkiem (np.: odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów).

8. Kserokopia uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie powołania Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej lub zgody wszystkich właścicieli nieruchomości.

9. Kserokopia umowy z zarządcą nieruchomości, jeżeli zarząd został powierzony.

10. Kserokopia uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych, z podaniem zakresu prac i przewidzianego kosztu lub zgody wszystkich właścicieli nieruchomości.

11. Kserokopia uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie upoważnienia Zarządcy/ Zarządu do złożenia i podpisania wniosku o udzielenie dotacji, podpisania umowy o udzielenie dotacji oraz reprezentowania we wszelkich sprawach związanych z udzieleniem dotacji z Budżetu Miasta Zgorzelec na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych.

12. Informacja o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informacja o wystąpieniu o takie środki skierowane do innych organów.

13. Dokumentacja fotograficzna zabytku.

14. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą: informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku – sporządzona w zakresie i według zasad określonych w art. 37 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zmianami).

Wszystkie załączniki do wniosku, będące kopiami dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.

3. Opłaty:

          Czynność nie podlega opłacie skarbowej.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z uchwałą, wykaz podmiotów, którym udzielono dotację, wysokość udzielonej dotacji i zakres prac lub robót budowlanych podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgorzelec na okres dwoch miesięcy, w terminie 5 dni od daty podjęcia stosownych uchwał przez Radę Miasta Zgorzelec.

O udzieleniu dotacji powiadamia się pisemnie podmiot, ktoremu ją przyznano.

5. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do dnia 15 września każdego roku kalendarzowego poprzedzającego rok udzielenia dotacji. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Zgorzelec.

W przypadku niewykorzystania w danym roku pełnej kwoty przeznaczonej w budżecie Miasta Zgorzelec na dotację, Burmistrz Miasta Zgorzelec może ogłosić drugi termin składania wniosków.

Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

- za pośrednictwem usług operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Zgorzelec, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec;

- złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec lub złożyć drogą elektroniczną.

7. Podstawa prawna:

Uchwała Nr 77/2015 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskiej, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

8. Załączniki:

          Uchwała wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji- druk do pobrania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, wpisanym do rejestru zabytku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:29.01.2019 12:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:28.02.2022 09:36