AZWA SPRAWY: Opłata od posiadania psów

Nr konta bankowego do wpłaty: Bank Pekao S.A. 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Podatków i Opłat

Numer pokoju - 9 (parter)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Naczelnik Wydziału tel. 75 77 59 900 wew. 0125

Numer telefonu do Wydziału - 75 77 59 900 wew. 0130
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 

2. Wymagane dokumenty:

 • W przypadku nabycia prawa do zwolnienia z opłaty - dokument potwierdzający podstawę zwolnienia (np. orzeczenie   o niepełnosprawności, oświadczenie o samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa domowego, decyzja w sprawie podatku rolnego od gospodarstwa rolnego).

3. Opłaty:

 • Stawka roczna opłaty za posiadanie jednego psa wynosi 50,00 zł
 • Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 31 marca roku podatkowego a w przypadku powstania obowiązku po tej dacie,  w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
 • Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 • W odniesieniu do osób, które nie dokonają opłaty, organ podatkowy, po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty od posiadania psów, stanowiącą podstawę przymusowej egzekucji należności.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • Bez zbędnej zwłoki

5. Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • W przypadku osoby fizycznej, w odniesieniu do której prowadzone jest postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów – wydanie decyzji określającej wysokość tego zobowiązania
 • Zwolnienia:
 • Opłaty od posiadania psa nie wnoszą:
  • członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
  • osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
  • osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
  • podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

7. Podstawa prawna:   

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 1452 z późn. zm.).
 • Uchwała NR 108/07 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 października 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Doln. 19.11.2007r., nr 272, poz.3277)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021r., poz. 1540 z późn. zm.)

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opłata od posiadania psów
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:old_Arkadiusz old_Czuchaj
Data publikacji:28.02.2022 08:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Józefa Kozłowska
Data aktualizacji:14.09.2022 14:15