BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC
59-900 ZGORZELEC, ul.Domańskiego  7

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych  położonych w Zgorzelcu, na terenie osiedla Słonecznego w pobliżu ul.Tulipanowej, ul.Generała Leopolda Okulickiego i ul.Czerwonej, będących własnością  Gminy Miejskiej Zgorzelec (obręb IX, AM-2). KW 15363.

I przetarg odbył się dnia 24 września 2009r.

1.    Działka nr 26/91   o pow.   985m2, cena wywoławcza 70.800 zł
2.    Działka nr 26/92   o pow. 1084m2, cena wywoławcza 71.800 zł
3.    Działka nr 26/93   o pow. 1186m2, cena wywoławcza 76.800 zł
4.    Działka nr 26/98   o pow. 1260m2, cena wywoławcza 85.700 zł
5.    Działka nr 26/99   o pow.   922m2, cena wywoławcza 70.100 zł
6.    Działka nr 26/100 o pow.   931m2, cena wywoławcza 70.600 zł

Cena wywoławcza zawiera podatek VAT 22%

Zgodnie z uchwałą Nr 165/08 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 24.04.2008r.w sprawie m.p.z.p. dzielnicy Ujazd-Północ - działki znajdują się w obszarze oznaczonymi symbolem MN6 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Teren nieuzbrojony, z opcją uzbrojenia w tzw.„zasięgu”. Możliwość podłączenia do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i gazowej (z ul.Okulickiego, ul.Tulipanowej, ul.Czerwonej) oraz do stacji transformatorowej, po uzgodnieniach  z dostawcą. Cena wywoławcza uwzględnia brak uzbrojenia terenu.
W przypadku gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentem sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

Teren porośnięty roślinnością trawiastą, zakrzaczony i zadrzewiony (drzewka owocowe, samosiejki drzew iglastych i liściastych). W przypadku konieczności usunięcia drzew wymagane jest zezwolenie stosownych organów i poniesienie z tego tytułu opłat.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Gminie Miejskiej Zgorzelec przysługuje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych w art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku sprzedaży przez Nabywcę nieruchomości niezabudowanej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zabudowy w terminie 6 lat w tym:
*3 lata na rozpoczęcie zabudowy (tj. wybudowanie  fundamentów),
*następne 3 lata na zakończenie zabudowy   (tj. wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym).
Terminy te biegną od dnia zawarcia umowy (daty podpisania aktu notarialnego) i obowiązują także następców prawnych.
Po zabudowaniu działki zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do zgłoszenia  budynku do użytku we właściwym Urzędzie.
W razie niedotrzymania terminów wyżej określonych nabywca i następca prawny  zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:
- 10% wylicytowanej ceny   nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania
- 10% wylicytowanej ceny nieruchomości za każdy kolejny rok po upływie terminu do jej zagospodarowania.

Forma sprzedaży: na własność.
Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatna w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przed  zawarciem aktu notarialnego.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest wpłata  na konto Urzędu Miasta Zgorzelec  Bank Pekao S.A., Grupa Pekao S.A., O/ZGORZELEC Nr  35124012971111000025654013 wadium  w  wysokości  20% ceny wywoławczej najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia  18 listopada 2009r. włącznie.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Ulega przepadkowi jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po przetargu.
 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  DNIA
25 listopada 2009 roku  o godz. 10.00 w Urzędzie  Miasta  Zgorzelec.

Nieruchomość  sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części z uzasadnionej przyczyny.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje; Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,
tel. 0 75 77-52-888 w godz. od 7.30 do 15.30.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i  Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:II przetarg na sprzedaż 6 działek położonych w Zgorzelcu, na terenie osiedla Słonecznego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Rusin
Data publikacji:09.10.2009 11:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:09.10.2009
Informację aktualizował:Justyna Łaszczewska
Data aktualizacji:06.12.2018 00:02