Renata Zawada 13.03.2019 13:07 wersja do wydruku

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu, który odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04.
I przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 11.12.2018 r.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej oznaczona jako działki:

Działka Nr 57/1, Obręb XII, AM-1 o pow. 700 m2,

Działka Nr 57/2, Obręb XII, AM-1 o pow.1421  m2

Działka Nr 104/6, Obręb XII, AM-6 o pow. 184 m2

Cena wywoławcza netto: 110.000,00 zł

(słownie: sto dziesięć tysięcy złotych)

Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT

wadium: 11.000,00 zł

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta JG1Z/00015507/3, która w dziale III zawiera wpisy o służebnościach, które nie dotyczą działki przeznaczanej do sprzedaży.
Dział IV ww. księgi jest wolny od wpisów.

Działki jako kompleks o kształcie nieregularnym, niwelecie terenu w większości zbliżonej do poziomu. Przez działkę nr 104/6 oraz wzdłuż części południowej granicy działki nr 57/2 przebiega skarpa. Teren nieruchomości jest porośnięty trawą zakrzaczony i zadrzewiony. Nieruchomość niezagospodarowana. Niewielka część terenu jest utwardzona. Przez działki nr 104/6 i 57/2 przebiega sieć kanalizacji deszczowej oraz znajdują się dwie studzienki kanalizacyjne. Działki posiadają dostęp do drogi – ul. Górnowiejskiej.

W przypadku gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.
Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentem sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu – Uchwałą Nr 175/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.:

1)    Działki nr 57/1 i 57/2 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem F.KS, tj.:
Przeznaczenie podstawowe - parking, przeznaczenie uzupełniające
– drogi rowerowe i ciągi piesze, drogi wewnętrzne, zieleń urządzona. Działki są objęte granicą strefy ochrony konserwatorskiej historycznej zabudowy miasta i przedmieść Zgorzelca, granicą strefy „OW” ochrony archeologicznej dla historycznej zabudowy Zgorzelca, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią- prawdopodobieństwo przewyższenia dla działki 57/1 - Q1%, dla działki 57/2 – Q10%), w obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat oraz znajduje się na nich nieprzekraczalna linia zabudowy;

2)    Działka nr 104/6 znajduje się w obszarze:  

- F.KS, tj.: Przeznaczenie podstawowe - parking, przeznaczenie uzupełniające – drogi rowerowe i ciągi piesze, drogi wewnętrzne, zieleń urządzona;
- F8.MN/U, tj.: przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa; przeznaczenie uzupełniające - drogi rowerowe i ciągi piesze, drogi wewnętrzne, zieleń urządzona. Działka jest objęta granicą strefy ochrony konserwatorskiej historycznej zabudowy miasta i przedmieść Zgorzelca, granicą strefy „OW” obserwacji archeologicznej dla historycznej zabudowy Zgorzelca, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – prawdopodobieństwo przewyższenia Q1%, w obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat.

Forma sprzedaży: na własność.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.

Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie 2 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.
Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 09 kwietnia 2019 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:
Wadium na sprzedaż w przetargu dz. nr 57/1 i 57/2 (Obręb XII, AM-1) i 104/6 (Obręb XII, AM-6).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie.
Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:
- w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
- w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
- w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:
-    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości
-    że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
-    że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla nieruchomości objętej przetargiem.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.
Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –  t.j. Dz. U. 2017, poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.  
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 52 888.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.
Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce strefa inwestrora przetargi na nieruchomości, Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o II ustnym przetrgu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Łużyckiej w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Renata Zawada
Data publikacji:13.03.2019 13:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:11.03.2019
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:18.04.2019 00:07