UWAGA STOWARZYSZENIA  I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE !!!
 

1 marca 2019 r. Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego weszły w życie nowe wzory. Od tego dnia wszystkie wnioski o przyznanie małych grantów muszą być składane na nowych formularzach. 

Burmistrz Miasta Zgorzelec może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, spełniającego łącznie następujące warunki:

a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty  10.000,00 zł,
b) zadanie ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
c) łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy w ww. trybie, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000,00 zł.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o nowych drukach ofert na realizację zadan publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Mielcarek-Silwanowicz
Data publikacji:18.03.2019 10:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Elżbieta Mielcarek-Silwanowicz
Data aktualizacji:18.03.2019 10:10