Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec w spawie przystąpienia do sporządzenia MPZP Dzielnicy Północ w Zgorzelcu

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Północ w Zgorzelcu w rejonie ul. Słowiańskiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zgorzelec Uchwały Nr  389/2018 z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Północ w Zgorzelcu w rejonie ul. Słowiańskiej. Granice obszaru objętego planem miejscowym określa załącznik graficzny Nr 1 do ww. uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 59-900 Zgorzelec, w terminie do dnia 10 kwietnia 2019r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w godzinach pracy urzędu.
Do ww. opracowywanego dokumentu mogą być składane wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2019r.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:
1)    w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,
59-900 Zgorzelec;
2)    ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec;
3)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@zgorzelec.eu bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.


Burmistrz Miasta Zgorzelec
Rafał Gronicz

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec w spawie przystąpienia do sporządzenia MPZP Dzielnicy Północ w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:19.03.2019
Data publikacji:19.03.2019 10:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż