OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu ( przedłużenie ul. Scultetusa w stronę ul. Wrocławskiej), który odbędzie się w dniu 02 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04.

I przetarg odbył się dnia 15.01.2019r. II przetarg odbył się 02.04.2019r.

Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości niezabudowane:

  1.  

Działka Nr 171/38 i działka Nr 175/9, Obręb IV, AM-1 o łącznej pow. 283m2

Cena wywoławcza: 80.000,00 zł*

Wadium; 8.000,00 zł

  1.  

Działka Nr 171/40 i działka Nr 171/45, Obręb IV, AM-1 o łącznej pow. 289m2

Cena wywoławcza: 80.000,00 zł*

Wadium: 8.000,00 zł

  1.  

Działka Nr 171/42 i działka Nr 171/46, Obręb IV, AM-1 o łącznej pow. 564m2

Cena wywoławcza: 150.000,00 zł*

Wadium: 15.000,00 zł

  1.  

Działka Nr 171/44, Obręb IV, AM-1 o pow. 651m2

Cena wywoławcza: 160.000,00 zł*

Wadium 16.000,00 zł

*Do ostatecznych cen uzyskanych w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Księga wieczysta numer JG1Z/00015396/1, w której wpisane są ww. nieruchomości,w dziale III zawiera wpisy o służebnościach oraz budynkach wpisanych do rejestrów zabytków, które nie dotyczą działek przeznaczanych do sprzedaży. Dział IV ww. księgi jest wolny od wpisów.

Nieruchomości położone w dzielnicy Przedmieście Nyskie. Niweleta terenu zróżnicowana, lekko pochyła. Tereny niezagospodarowane, nieogrodzone, porośnięte trawą, zakrzaczone z kilkoma nasadzeniami (drzewa liściaste – klony). Istnieje prawdopodobieństwo, że w obszarze nieruchomości znajdują się zasypane fundamenty budynków niegdyś znajdujących się w tym obszarze. Działki z opcją wyposażenia we wszystkie lokalne media. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi.

Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Przedmieścia Nyskiego w Zgorzelcu (Uchwała Nr 205/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.)

Ad.1

-działka nr 171/38, Obr. IV, AM-1 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 8M/U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe, objęta jest granicą strefy „B” ochrony konserwatorskiej, granicą strefy „OW” ochrony archeologicznej, znajduje się na niej obowiązująca linia zabudowy tożsama z linią rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu, nieprzekraczalna linia zabudowy oraz linia podziału na odrębne elewacje z tolerancją przesunięcia w lewo/prawo do 1,0 m);

- działka nr 175/9, Obr. IV, AM-1 oznaczona symbolem 8M/U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe oraz objęta jest granicą strefy „B” ochrony konserwatorskiej,  granicą strefy „OW” ochrony archeologicznej oraz znajduje się na niej obowiązująca linia zabudowy tożsama z linią rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu.

Ad.2

- działki nr 171/40 i 171/45, Obr. IV, AM-1 położone są w obszarze oznaczonym symbolem 8M/U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe objęte są granicą strefy „B” ochrony konserwatorskiej, granicą strefy „OW” ochrony archeologicznej, znajduje się na nich obowiązująca linia zabudowy tożsama z linią rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu oraz linia podziału na odrębne elewacje z tolerancją przesunięcia w lewo/prawo do 1,0 m)

Ad.3

- działki nr 171/42 i 171/46, Obr. IV, AM-1 położone są w obszarze oznaczonym symbolem 8M/U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe objęte są granicą strefy „B” ochrony konserwatorskiej, granicą strefy „OW” ochrony archeologicznej, znajduje się na nich obowiązująca linia zabudowy tożsama z linią rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu oraz linia podziału na odrębne elewacje z tolerancją przesunięcia w lewo/prawo do 1,0 m)

Ad.4

- działka nr 171/44, Obr. IV, AM-1 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 8M/U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe objęta jest granicą strefy „B” ochrony konserwatorskiej, granicą strefy „OW” ochrony archeologicznej, znajduje się na niej obowiązująca linia zabudowy tożsama z linią rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu,  nieprzekraczalna linia zabudowy oraz linia podziału na odrębne elewacje z tolerancją przesunięcia w lewo/prawo do 1,0 m).

W przypadku gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentem sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zabudowy w terminie 5 lat gdzie przez zabudowę nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

Termin zabudowy biegnie od dnia zawarcia umowy (daty podpisania aktu notarialnego) i obowiązują także następców prawnych.

W razie niedotrzymania terminu zabudowy nabywca i następca prawny  zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:

-10% wylicytowanej ceny nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu zabudowy;

-10% wylicytowanej ceny nieruchomości za każdy kolejny rok po upływie terminu zabudowy.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ujawnienia obowiązku zabudowy nieruchomości w dziale III księgi wieczystej założonej dla nieruchomości.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.

Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w dniu 19 lipca 2019r.

Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.

Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 25 czerwca 2019 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:

Wadium na sprzedaż w przetargu nieruchomości – działka/i numer ………………
Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego)
w ustalonym miejscu i terminie.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

- w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

- w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości.
  • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
  • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    dla nieruchomości objętej przetargiem.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –  t.j. Dz. U. 2017, poz.2278 ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 52 888.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.

Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce strefa inwestrora przetargi na nieruchomości, Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Scultetusa w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:27.05.2019 13:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adriana Lipniacka
Data na dokumencie:27.05.2019
Informację aktualizował:Adriana Lipniacka
Data aktualizacji:09.07.2019 00:40