zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. oceny strategicznej

Zgorzelec 04.06.2019

WIŚM.0621.1.2019

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tj.: Dz. U. z 2018r. poz.2081 ze zm./ Wydział Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec  zawiadamia, że w dniu 4 czerwca 2019r. przystąpiono do opracowania projektu dokumentu „Strategia Gospodarki Odpadami wynikająca z postanowień Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 2016-2020”.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec, ul.Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec pok.215 tel. 075 77 599 44, w godzinach w godz. 12.00 - 15.00.

Uwagi i wnioski w w/w sprawie mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia  dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej /Dz. U. z 2019r. poz.162/ w terminie 30 dni od daty ogłoszenia tj. do dnia 18.06.2018r.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. oceny strategicznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:04.06.2019
Data publikacji:04.06.2019 08:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż