OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zgorzelcu nr 202/2008 z dnia 5 września 2008 roku oraz uchwały  nr 213/08 z dnia 3 października 2008 roku, zawiadamiam, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu w rejonie ulicy Orzeszkowej obejmującego obszar położony w południowej części miasta Zgorzelec: teren  przy ulicy Elizy  Orzeszkowej, teren przyległy do ulicy Plac Kasztanowy, teren ograniczony ulicami Elizy Orzeszkowej, Józefa Chełmońskiego, Turowską, Sztygarską, teren przy skrzyżowaniu ulic Górnowiejskiej, Górniczej wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko dostępne są do publicznego wglądu w dniach od 27 listopada  2009 r. do 22 grudnia 2009 r. Informuję o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany planu w siedzibie Urzędu Miasta w Zgorzelcu, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, pokój nr 7A:
- w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
- we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
- w piątki od 7:30 do 14:00.

Jednocześnie w związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy, każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Miasta Zgorzelec. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Zgorzelec  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 08 stycznia 2010r.

                                                                                                

                                                                               Burmistrz Miasta 
                                                                               Rafał Gronicz

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:13.11.2009 13:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:13.11.2009
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 12:24