OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy Alejach Lipowych, który odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana:

Działka Nr 5/34, Obręb III, AM-6 o pow. 990 m2

Cena wywoławcza: 50.000,00 zł*

Wadium; 5.000,00 zł

*Do ostatecznych cen uzyskanych w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Księga wieczysta numer JG1Z/00015466/3, w której wpisana jest ww. nieruchomość dział III i IV jest wolny od wpisów.

Nieruchomość położona w dzielnicy Północ w Zgorzelcu. Działka nieużytkowana, zadrzewiona i zakrzewiona. Teren o lekkim nachyleniu. Działka posiada opcje wyposażenia we wszystkie lokalne media infrastruktury technicznej. Na działce występuje rów znajdujący się w ewidencji gminnej rowów melioracyjnych – nr J-36. Rów nie jest wyodrębniony geodezyjnie. W przypadku zabudowy działki konieczne będzie jego przeniesienie poza zarys zabudowy (obecnie Arel Sp. z o.o. z Piaseczna posiada pozwolenie wodno prawne na zrzut wód opadowych z dz. nr 3/6, 3/8 (Obr. III, AM-8).

Zgodnie ze Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Północ w Zgorzelcu (Uchwała Nr 404/2010 z dnia 07.07.2010 r.) działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 9 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce znajduje się obowiązująca linia zabudowy.

W przypadku gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentem sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Forma zapłaty: 100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.

Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie do 2 miesięcy od daty rozstrzygnięcia niniejszego przetargu.

Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu. Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 03 grudnia 2019 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:

Wadium na sprzedaż w przetargu nieruchomości – działka/i numer ………………
Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

- w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

- w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości.
  • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
  • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    dla nieruchomości objętej przetargiem.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –  t.j. Dz. U. 2017, poz.2278 ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.       

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 52 888.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.

Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce strefa inwestrora przetargi na nieruchomości, Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy Alejach Lipowychw Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:04.11.2019 14:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adriana Lipniacka
Data na dokumencie:04.11.2019
Informację aktualizował:Adriana Lipniacka
Data aktualizacji:11.12.2019 00:05