BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat gruntu przeznaczonego pod budowę pawilonu handlowo – usługowego (pawilon z płyty warstwowej) wraz z dojściem do obiektu i zielenią towarzyszącą.

Przedmiotem przetargu jest grunt o łącznej pow. 195 m2, w tym 25 m2 pod budowę pawilonu i 170 m2 teren wokół pawilonu, stanowiący część działki nr 3 (Obręb VIII, AM-3) położonej w Zgorzelcu przy ul. Boh. II AWP, dla której
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr JG1Z/00015503/5.

 

Przeznaczona do wydzierżawienia cześć działki nr 3, stanowi część terenu zielonego, na którym planuje się postawienie pawilonu handlowo – usługowego wraz z dojściem do obiektu. Ponadto do dzierżawy przeznaczony jest  również teren zielony przylegający do projektowanego obiektu. Ze  względu na lokalizację nieruchomości przy Cmentarzu Komunalnym w planowanym obiekcie ma być prowadzona działalność handlowa – sprzedaż kwiatów, zniczy i  drobnych akcesoriów cmentarnych.

Dla działki nr 3 (Obręb VIII, AM-3) nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w związku z powyższym warunki zabudowy dla części działki nr 3 zostały ustalone w wydanej przez  Burmistrza Miasta Zgorzelec w dniu 29 listopada 2018 roku Decyzji nr 8/2018 o warunkach zabudowy. Dzierżawca wyłoniony w wyniku przetargu będzie zobowiązany do złożenia wniosku o przeniesienie na jego rzecz ww. decyzji.

Zapewnienie przyłączenia do sieci i dostawa energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej 5,0 kW dla zasilania podstawowego w V grupie przyłączeniowej, zostały przez  TAURON Dystrybucja SA  określone w warunkach przyłączenia nr: WP/018642/2019/O01R03 z dnia 21.03.2019 roku, które ważne są 2 lata od dnia ich doręczenia, tj. do dnia 26.03.2021 roku.

Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej zostały określone przez PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu w umowie o przyłączenie nr WART/1782/2019 z dnia 27.05.2019 roku i zachowują swoją ważność przez okres 24 miesięcy.

Z uwagi  na brak sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie projektowanego pawilonu, PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu nie zapewnia odbioru ścieków.

Czynsz ustalony w wyniku licytacji jest płatny miesięcznie do dnia 10-go każdego miesiąca. Ustalony w licytacji czynsz może być waloryzowany w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny zapoznać się z warunkami umowy dzierżawy, regulaminem przeprowadzenia przetargu oraz innymi dokumentami dotyczącymi przetargu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 6 – I piętro pokój 011 w godzinach pracy Urzędu. Warunki umowy dzierżawy nie podlegają negocjacji.
 

Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu dzierżawnego wynosi: 920,00 zł.

Do osiągniętej w  wyniku licytacji wysokości czynszu dzierżawnego doliczony zostanie należny podatek VAT.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 MARCA 2020 ROKU O GODZ. 12:00

w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 460,00 zł najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 03 marca 2020 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium na dzierżawę w przetargu nieruchomości – cz. działki nr 3 (Obręb VIII, AM-3) Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.  Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy – nie podpisze umowy dzierżawy w terminie do dnia 24 marca 2020 roku włącznie.
 

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

- w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu wydzierżawienia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

- w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem  na dzierżawę nieruchomości;
  • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
  • że zapoznały się z zapisami:
  1. Decyzji Burmistrza Miasta Zgorzelec nr 8/2018 o warunkach zabudowy z dnia  29 listopada 2018 roku,
  2. warunków przyłączenia nr: WP/018642/2019/O01R03 z dnia 21.03.2019 roku wydanych przez TAUTRON S.A. Dystrybucja,
  3. warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej wydanych przez PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu w umowie o przyłączenie nr WART/1782/2019 z dnia 27.05.2019 roku,
  4. regulaminu przeprowadzenia przetargu oraz projektu umowy dzierżawy, a także, że przyjmuje warunki regulaminu  i projektu umowy bez zastrzeżeń. 

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 6  - I piętro, pokój 011, tel. 75 77 52 888.

Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec zastrzega sobie  prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntu pod budowę pawilonu przy ul. Boh. II AWP
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Łaszczewska
Data publikacji:03.02.2020 14:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:03.02.2020
Informację aktualizował:Justyna Łaszczewska
Data aktualizacji:12.03.2020 00:02