Zgorzelec 06.02.2020

WIŚM.6220.1.2020

OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.)  Burmistrz Miasta Zgorzelec zawiadamia o wszczęciu postępowania, z wniosku złożonego przez Pana mgr Szymona Forst – S.A.M.I Architekci Sp. z o.o., ul.Puławska 99, 02-595 Warszawa działającego z upoważnienia Projekt Municypalny Zgorzelec 1 Sp. z o.o., ul.Przeskok 2, 00-032 Warszawa z dnia 31 stycznia 2020r., doręczonego organowi w dniu 04.02.2020r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z placem zabaw, drogami osiedlowymi z miejscami postojowymi naziemnymi, ciągami pieszymi, infrastrukturą techniczną, zjazdami ba dz. 6/3 i 6/6 (kubatura), oraz cz. dz. 5/1, 5/2, 6/5, 6/7, 7/1, 7/2 (infrastruktura, zjazdy, chodniki), w obrębie ew. 022502_1.0002, II przy ul.Lubańskiej w Zgorzelcu”.

            Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 58 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U.  z 2018 r. poz. 2081ze zm.), Burmistrz Miasta Zgorzelec wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Zgorzelcu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

            Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście lub przez pełnomocnika w Wydziale Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec w pokoju nr 215 w godz. 9ºº-14ºº w dni robocze pracy urzędu, na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: urzad@zgorzelec.eu .

Pouczenie

            Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

            Zgodnie z art. 41  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.)   w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.  W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Data publikacji:07.02.2020 09:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.02.2020
Informację aktualizował:Adam Skoczylas
Data aktualizacji:07.02.2020 13:22