Zgorzelec 17.02.2020

WIŚM.6220.2.2020

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z e zm.)  Burmistrz Miasta Zgorzelec zawiadamia o wszczęciu w dniu 13 lutego 2020r. postępowania, z wniosku złożonego przez Pana Pawła Krzyżanowskiego – Pełnomocnika spółki Novatek Green Energy sp. z o.o., al.Pokoju 1, 31-548 Kraków z dnia 06 lutego 2020r. uzupełnionego w dniu 13 lutego 2020r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji tankowania pojazdów LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na dz. ew. nr 2/3 AM-3, Obr. III w Zgorzelcu.

            Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 31 i pkt. 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U.  z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Burmistrz Miasta Zgorzelec wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Zgorzelcu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

            Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście lub przez pełnomocnika w Wydziale Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec w pokoju nr 215 w godz. 9ºº-14ºº w dni robocze pracy urzędu, na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: urzad@zgorzelec.eu

Pouczenie

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zgodnie z art. 41  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z e zm.) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.  W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Data publikacji:17.02.2020 11:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:17.02.2020
Informację aktualizował:Adam Skoczylas
Data aktualizacji:17.02.2020 11:51