Zgorzelec 10.04.2020

WIŚM.6220.1.2020

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096), ZGODNIE Z DYSPOZYCJA ZAWARTĄ W ART. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam

że decyzją WIŚM.6220.1.2020 z dnia 10.04.2020 Burmistrz Miasta Zgorzelec określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego pn.: „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z placem zabaw, drogami osiedlowymi z miejscami postojowymi naziemnymi, ciągami pieszymi, infrastrukturą techniczną, zjazdami ba dz. 6/3 i 6/6 (kubatura), oraz cz. dz. 5/1, 5/2, 6/5, 6/7, 7/1, 7/2 (infrastruktura, zjazdy, chodniki), w obrębie ew. 022502_1.0002, II przy ul.Lubańskiej w Zgorzelcu”.

W terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu istnieje możliwość zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy, w tym z opinią wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zlewnię Zgorzelec.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury, Środowiska i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 i są dostępne do wglądu w pok. 215 w godz. 9ºº-14ºº w dni robocze pracy urzędu.


Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji środowiskowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Data publikacji:10.04.2020 12:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:10.04.2020
Informację aktualizował:Adam Skoczylas
Data aktualizacji:10.04.2020 12:35