Zgorzelec 04.05.2020

WIŚM.6220.2.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j. dz. u. z 2018r., poz. 2096), zgodnie z dyspozycja zawartą w art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. dz. u. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam

że decyzją WIŚM.6220.2.2020 z dnia 04.05.2020 Burmistrz Miasta Zgorzelec określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego pn.: „Budowa stacji tankowania pojazdów LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na dz. ew. nr 2/3 AM-3, Obr. III w Zgorzelcu.

W terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu istnieje możliwość zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy, w tym z opinią wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zlewnię Zgorzelec.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury, Środowiska i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 i są dostępne do wglądu w pok. 215 w godz. 9ºº-14ºº w dni robocze pracy urzędu.

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wydaniu decyzji środowiskowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Data publikacji:04.05.2020 11:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:04.05.2020
Informację aktualizował:Adam Skoczylas
Data aktualizacji:04.05.2020 11:50