OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu, który odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej oznaczona jako działki:

Działka Nr 57/1, Obręb XII, AM-1 o pow. 700 m2,

Działka Nr 57/2, Obręb XII, AM-1 o pow.1421  m2

Działka Nr 104/6, Obręb XII, AM-6 o pow. 184 m2

Cena wywoławcza netto: 110.000,00 zł

(słownie: sto dziesięć tysięcy złotych)

wadium: 11.000,00 zł

Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta JG1Z/00015507/3, która w dziale III zawiera wpisy o służebnościach, które nie dotyczą działki przeznaczanej do sprzedaży. Dział IV ww. księgi jest wolny od wpisów.

Działki jako kompleks o kształcie nieregularnym, niwelecie terenu w większości zbliżonej do poziomu. Przez działkę nr 104/6 oraz wzdłuż części południowej granicy działki nr 57/2 przebiega skarpa. Teren nieruchomości jest porośnięty trawą zakrzaczony i zadrzewiony. Nieruchomość niezagospodarowana. Niewielka część terenu jest utwardzona. Przez działki nr 104/6 i 57/2 przebiega sieć kanalizacji deszczowej oraz znajdują się dwie studzienki kanalizacyjne. Działki posiadają dostęp do drogi – ul. Górnowiejskiej.

W przypadku gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentem sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu – Uchwałą Nr 175/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.:

1) Działki nr 57/1 i 57/2 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem F.KS – teren parkingu. Na działkach znajduje się nieprzekraczalna linia zabudowy. Przedmiotowe nieruchomości zlokalizowane są w granicy strefy „OW” obserwacji archeologicznej dla historycznej zabudowy Zgorzelca, oraz w granicy strefy ochrony konserwatorskiej historycznej zabudowy miasta i przedmieść Zgorzelca. Ponadto działki objęte są obszarem szczególnego zagrożenia powodzią – prawdopodobieństwo przewyższenia Q1% i Q10%, oraz obszarem na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat.

2) Działka nr 104/6 znajduje się w obszarze:- F.KS, tj.: Przeznaczenie podstawowe - parking, przeznaczenie uzupełniające – drogi rowerowe i ciągi piesze, drogi wewnętrzne, zieleń urządzona.- F8.MN/U, tj.: przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w granicy strefy „OW” obserwacji archeologicznej dla historycznej zabudowy Zgorzelca, oraz w granicy strefy ochrony konserwatorskiej historycznej zabudowy miasta i przedmieść Zgorzelca. Ponadto działka objęta jest obszarem szczególnego zagrożenia powodzią – prawdopodobieństwo przewyższenia Q1%  oraz obszarem na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat.

Forma sprzedaży: na własność.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.

Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie 2 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.

Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 18 sierpnia 2020 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:

Wadium na sprzedaż w przetargu dz. nr 57/1 i 57/2 (Obręb XII, AM-1) i 104/6 (Obręb XII, AM-6).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

- w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

- w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości
  • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
  • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    dla nieruchomości objętej przetargiem.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –  t.j. Dz. U. 2017, poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 52 888.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.

Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej..
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:13.07.2020 10:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adriana Lipniacka
Data na dokumencie:13.07.2020
Informację aktualizował:Adriana Lipniacka
Data aktualizacji:13.07.2020 10:50