OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu przy ul. Górnowiejskiej, który odbędzie się w dniu 22 września 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 14.402 m2 składająca się z:

Działki Nr 55/2, Obręb XII, AM-6 o pow. 2536 m2

Działki Nr 55/12, Obręb XII, AM-6 o pow. 11866 m2
 

Cena wywoławcza:  889.000,00 zł*

Wadium: 88.900,00 zł

 

*Do ostatecznych cen uzyskanych w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Księga wieczysta numer JG1Z/00015507/3, prowadzonej dla ww. nieruchomości w dziale III zawiera wpisy o służebnościach, które nie dotyczą działek przeznaczonych do sprzedaży. Dział IV ww. księgi jest wolny od wpisów.

Nieruchomość niezabudowana, jako kompleks o kształcie nieregularnym. Niweleta terenu zróżnicowana, przez działkę nr 55/12 przebiega skarpa. W przeważającej części działki nieogrodzone – ogrodzenie z siatki częściowo od strony południowej oraz od strony działek 55/4 i 55/5. Działki porośnięte trawą, kilkoma drzewami owocowymi i brzozami oraz starodrzewem liściastym, których pierścienica waha się od 50 do 120 cm. Wycięcie drzew może się wiązać z uzyskaniem stosownego zezwolenia. Przez teren nieruchomości przebiegają sieci infrastruktury technicznej m. in. dwie krzyżujące się napowietrzne linie energetyczne, sieci kanalizacji sanitarnej. Na działkach posadowionych jest pięć słupów energetycznych – cztery betonowe w tym dwa podwójne oraz jeden drewniany.

W granicy działki nr 55/12 znajduje się  napowietrzna sieć abonencka Orange oraz jej podbudowa słupowa. Zgodnie z informacją uzyskaną z Orange sieć jest nieczynna. Istnieje możliwość jej demontażu lub usunięcia poprzez złożenie stosownego wniosku do Orange Polska S.A.. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej.

Zgodnie z informacją Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu na terenie przedmiotowych nieruchomości gruntowych Spółka nie posiada urządzeń gazowych. Jednocześnie istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowej instalacji gazowej ewentualnych obiektów poprzez rozbudowę sieci gazowej jeżeli spełnione będą techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu poinformowało, że:

- przez teren działek nie przebiegają sieci wod-kan.

- przez teren dz. nr 56/12 przy granicy z dz. nr 55/12 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej i jedna ze studni posadowionych na tej sieci może minimalnie „wchodzić” na teren działki nr 55/12

- w pobliżu działek, znajdują się sieci wod.-kan., do których istnieje możliwość przyłączenia. Najbliższa sieć wodociągowa Ø150 przebiega w ul. Łużyckiej, w rejonie budynku nr 60D-60E.

- sieć kanalizacji sanitarnej Ø400/Ø200 przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie dz. nr 55/12 po jej wschodniej stronie.

Kolektor sieci kanalizacji deszczowej Ø300 przebiega przez teren działki nr 54, Obr.XI, AM-6 (drogi), która bezpośrednio graniczy z nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży.

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu – Uchwałą Nr 175/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.:
1) Działka nr 55/2 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem F5.MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w granicy strefy „OW” obserwacji archeologicznej dla historycznej zabudowy Zgorzelca, oraz w granicy strefy ochrony konserwatorskiej historycznej zabudowy miasta i przedmieść Zgorzelca. Ponadto działka objęta jest obszarem na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat.

2) Działka nr 55/12 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem F5.MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce znajduje się nieprzekraczalna linia zabudowy. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w granicy strefy „OW” obserwacji archeologicznej dla historycznej zabudowy Zgorzelca, oraz w granicy strefy ochrony konserwatorskiej historycznej zabudowy miasta i przedmieść Zgorzelca. Ponadto działka objęta jest obszarem na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat.

W przypadku gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentem sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ich zabudowy w terminie 5 lat gdzie przez zabudowę nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

Termin zabudowy biegnie od dnia zawarcia umowy (daty podpisania aktu notarialnego)
i obowiązują także następców prawnych.

W razie niedotrzymania terminu zabudowy nabywca i następca prawny zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:

-10% wylicytowanej ceny nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu zabudowy;

-10% wylicytowanej ceny nieruchomości za każdy kolejny rok po upływie terminu zabudowy.

 

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowane nieruchomości winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.

Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie do 2 miesięcy od daty rozstrzygnięcia niniejszego przetargu.

Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.

Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem, tj. do dnia 15 września 2020 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:

Wadium na sprzedaż w przetargu nieruchomości – dz. nr 55/2 i 55/12 (Obr.XII, AM-6)
Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

- w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

- w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości.
  • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
  • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętej przetargiem.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –  t.j. Dz. U. 2017, poz.2278 ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 6, tel. 75 77 52 888.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.

Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Górnowiejskiej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Łaszczewska
Data publikacji:20.07.2020 10:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:20.07.2020
Informację aktualizował:Justyna Łaszczewska
Data aktualizacji:24.09.2020 00:02