OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgorzelec

Na podstawie art. 11 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zgorzelec Uchwały Nr 105/2019 z dnia 24 września 2019r. w sprawie przystąpienia  do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgorzelec. Studium sporządza się dla wyodrębnionego fragmentu w rejonie ul. Cienistej w Zgorzelcu, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do ww. Uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium.
Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej na adres Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej na adres urzad@zgorzelec.eu, w terminie do dnia 09 września 2020r. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w godzinach pracy Urzędu.
Do ww. opracowywanego dokumentu mogą być składane wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 września 2020r.
Zgodnie z art. 40 ww. Ustawy wnioski mogą być wnoszone:
w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,
59-900 Zgorzelec:
2)    ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec;
3)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@zgorzelec.eu bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.
W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. zwanego RODO informujemy, iż Państwa dane są przechowywane zgodnie w ww. przepisami.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych są dostępne pod adresem internetowym: http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/.

 


                                                                                                                Burmistrz Miasta Zgorzelec
                                                                                                                             Rafał Gronicz

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:18.08.2020 10:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:18.08.2020
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:18.08.2020 10:21