OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu przy ul. Wróblewskiego, który odbędzie się w dniu 06 października 2020r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 7 – II piętro, sala nr 201.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane:

 

1. Działka Nr 15/68, Obręb I, AM-3 o pow. 1012 m2

Cena wywoławcza:  105.000,00 zł*

Wadium: 10.500,00 zł

2. Działka Nr 15/62, Obręb I, AM-3 o pow. 1055 m2

Cena wywoławcza:  108.000,00 zł*

Wadium: 10.800,00 zł

3. Działka Nr 15/64, Obręb I, AM-3 o pow. 1208 m2

Cena wywoławcza:  110.000,00 zł*

Wadium: 11.000,00 zł

4. Działka Nr 15/66, Obręb I, AM-3 o pow. 919 m2

Cena wywoławcza:  78.000,00 zł*

Wadium: 7.800,00 zł

5. Działka Nr 15/51, Obręb I, AM-3 o pow. 832 m2

Cena wywoławcza:  85.000,00 zł*

Wadium: 8.500,00 zł

6. Działka Nr 15/52, Obręb I, AM-3 o pow. 832 m2

Cena wywoławcza:  85.000,00 zł*

Wadium: 8.500,00 zł

7. Działka Nr 15/53, Obręb I, AM-3 o pow. 832 m2

Cena wywoławcza:  85.000,00 zł*

Wadium: 8.500,00 zł

8. Działka Nr 15/56, Obręb I, AM-3 o pow. 961 m2

Cena wywoławcza:  79.000,00 zł*

Wadium: 7.900,00 zł

9. Działka Nr 15/57, Obręb I, AM-3 o pow. 1006 m2

Cena wywoławcza:  84.000,00 zł*

Wadium: 8.400,00 zł

10. Działka Nr 15/58, Obręb I, AM-3 o pow. 978 m2

Cena wywoławcza:  84.000,00 zł*

Wadium: 8.400,00 zł

*Do ostatecznych cen uzyskanych w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Księga wieczysta numer JG1Z/00015437/1, w której wpisane są ww. nieruchomości, w dziale III zawiera wpisy o służebnościach, które nie dotyczą działek przeznaczanych do sprzedaży. Dział IV ww. księgi jest wolny od wpisów.

Przedmiotowe nieruchomości położone w dzielnicy Zgorzelec Północ, aktualnie są nieużytkowane. Teren działek stosunkowo płaski, kształt zbliżony do trapezu. Miejscami występują nierówności terenu, sporadycznie zagłębienia. Działki w większości porośnięte trawą, w niewielkiej części zadrzewione i zakrzaczone (samosiejki drzew). Działki nie są uzbrojone w urządzenia infrastruktury technicznej. Dojazd do działek od strony ul. Romera przez zaprojektowaną w m.p.z.p drogę dojazdową – KD2 (tereny dróg i ulic publicznych klasy dojazdowej), która nie jest urządzona i nie posiada nawierzchni.

Zgodnie z informacją Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. istnieje możliwość podłączenia działek do sieci wodociągowej Ø100 w ul. Romera oraz do sieci kanalizacyjnej Ø200 w ul. Wróblewskiego lub w ul. Olszewskiego.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu informuje, że na terenie przedmiotowych nieruchomości gruntowych brak jest urządzeń gazowniczych eksploatowanych przez tut. spółkę.

EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. Oddział w Jeleniej Górze, Rejon Dystrybucji Lubań informuje, że możliwe jest uzbrojenie terenu w sieć elektroenergetyczną. Natomiast może wystąpić konieczność rozbudowy sieci wraz ze zwiększeniem mocy jednostki zasilającej, o której zadecyduje moc zamówiona przez obecnych i przyszłych odbiorców.

Dodatkowo przez działkę nr 15/68 (Obr. I, AM-3) przebiega podziemna linia niskiego napięcia wzdłuż granicy w/w działki.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Zgorzelec Północ w Zgorzelcu (Uchwała Nr 153/04 z dnia 25 marca 2004 r.):

- działki nr 15/68, 15/62, 15/64, 15/51, 15/52, 15/53 Obr. I, AM-3 - położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz znajduje się na nich obowiązująca linia zabudowy.

- działka nr 15/66 Obr. I, AM-3 - położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz znajduje się na niej obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy.

- działka nr 15/56, Obr. I, AM-3 - położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MU2 – tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej i usługowej oraz znajduje się na niej obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy.

- działki nr 15/57, 15/58 Obr. I, AM-3 - położone są w obszarze oznaczonym symbolem MU2 – tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej i usługowej oraz znajduje się na nich obowiązująca linia zabudowy.

W przypadku gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentem sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zabudowy w terminie 5 lat gdzie przez zabudowę nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

Termin zabudowy biegnie od dnia zawarcia umowy (daty podpisania aktu notarialnego) i obowiązują także następców prawnych.

W razie niedotrzymania terminu zabudowy nabywca i następca prawny  zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:

-10% wylicytowanej ceny nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu zabudowy;

-10% wylicytowanej ceny nieruchomości za każdy kolejny rok po upływie terminu zabudowy.

Forma sprzedaży: na własność.  

Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie do 2 miesięcy od daty rozstrzygnięcia niniejszego przetargu.

Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego.

Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.

Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 29 września 2020 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:

Wadium na sprzedaż w przetargu nieruchomości – działka/i numer ………………
Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

- w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

- w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości.
  • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
  • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    dla nieruchomości objętej przetargiem.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –  t.j. Dz. U. 2017, poz.2278 ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 6, tel. 75 77 52 888.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.

Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu przy ul. Wróblewskiego.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:26.08.2020 07:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adriana Lipniacka
Data na dokumencie:25.08.2020
Informację aktualizował:Adriana Lipniacka
Data aktualizacji:26.08.2020 07:49