OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Traugutta 77A, który odbędzie się w dniu 03 listopada 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość, składająca się z:

 • udziału w działce nr 131/1, Obr.VI, AM-1 o pow. 802 m2 w wysokości 1/3 części
  w nieruchomości niezabudowanej

  Udział w wysokości 1/3 części będzie oddany w użytkowanie wieczyste*

*Do ostatecznej ceny w części dotyczącej ww. udziału uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Dla nieruchomości. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00042513/6, której dział  III i IV jest wolny od wpisów.

 • działki nr 131/2, Obr.VI, AM-1 o pow. 1630 m2 zabudowanej budynkiem dawnej hali sportowej.

**Dostawa gruntu zabudowanego budynkiem podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 10 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

Dla nieruchomości. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00018712/4, której dział  III i IV jest wolny od wpisów.

 

Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi: 895.700,00 zł

 

w tym:

95% - cena działki nr 131/2

5% - cena udziału w działce nr 131/1 w wysokości 1/3 części prawa użytkowania wieczystego.

Sprzedaż działki nr 131/2, Obr. VI, AM-1 zwolniona z podatku VAT (art. 43, ust. 1, pkt. 9 ustawy
o VAT). Do ostatecznej ceny nieruchomości w części procentowej przypadającej dla działki nr 131/1 doliczony zostanie podatek VAT 23 %.

 

Wadium: 89.570,00 zł

 

Nieruchomości znajdują się w pobliżu centralnej części miasta, w dzielnicy Śródmieście. Działki położone w otoczeniu terenów usługowych oraz mieszkaniowych.

Działka nr 131/1 o kształcie nieregularnym, niwelecie terenu lekko pochylonej. Stanowi wewnętrzną ulicę dojazdową dla otaczających nieruchomości z wjazdem bezpośrednio z ulicy Traugutta. Działka w większości utwardzona trylinką oraz kostką betonową, z licznymi nierównościami. Na działce zlokalizowany jest niewielki murowany budynek niemieszkalny, który nie przedstawia żadnej wartości rynkowej. Teren w większości nie ogrodzony z mało znaczącymi nasadzeniami zlokalizowanymi w pobliżu ww. budynku niemieszkalnego.

Na działce nr 131/2 posadowiony jest kompleks zabudowań dawnej hali sportowej. Ogólna powierzchnia zabudowań wynosi 1775,79 m2.

Obiekt nieużytkowany – obecnie pustostan, zawilgocony zarówno od fundamentów jak i od strony pokrycia dachowego. W piwnicy pod dobudówką od strony podwórka stoi woda. Większość instalacji odłączona lub niesprawna. Stolarka okienna i drzwiowa nieszczelna, wypaczona. Główna bryła budynku hali, jednokondygnacyjna, wykonana w technologii murowanej z dachem czterospadowym. Konstrukcja dachu z dźwigarów drewnianych poddana była pracom wzmacniającym i naprawczym (dźwigary posiadają oznaki rozwarstwień wzdłużnych). W hali wykonano dwie trybuny konstrukcji żelbetowej. Dobudówka sąsiadująca od ściany szczytowej hali, dwukondygnacyjna  z klatką schodową i betonowymi schodami. Część pomieszczeń od strony ulicy dostępnych z półpiętra. Wzdłuż ulicy oraz za halą dobudowano parterowe obiekty. Zabudowania od strony podwórka częściowo podpiwniczone. Kompleks zabudowań jw. charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem poziomów posadzek. Obiekt wymaga nakładów finansowych.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Śródmieście w Zgorzelcu (Uchwała Nr 310/2009 z dnia 07.10.2009 r.) działki położone są w obszarze oznaczonym symbolem D4.UC – wielkopowierzchniowe obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 , nieuciążliwe usługi komercyjne. Ponadto na przedmiotowych działkach znajduje się nieprzekraczalna linia zabudowy oraz objęte są strefą A – ochrony konserwatorskiej.

W przypadku gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomościach kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentem sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

Nabywca przyjmuje nieruchomości w stanie istniejącym.

Forma sprzedaży: dz. nr 131/2 na własność,

dz. nr 131/1 oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w udziale 1/3 części.

Forma zapłaty: 100% wylicytowanej ceny brutto, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi najpóźniej w terminie do 2 miesięcy od daty rozstrzygnięcia niniejszego przetargu.

Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu. Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 27 października 2020 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:

Wadium na sprzedaż w przetargu nieruchomości – nr 131/2 i udziału w 1/3 części dz. nr 131/1 (Obr.VI, AM-1) .

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

- w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

- w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości.
 • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla nieruchomości objętej przetargiem.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –  t.j. Dz. U. 2017, poz.2278 ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 52 888.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.

Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Burmistrza Misata Zgorzelec o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Traugutta 77A
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:26.08.2020 07:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adriana Lipniacka
Data na dokumencie:25.08.2020
Informację aktualizował:Adriana Lipniacka
Data aktualizacji:26.08.2020 07:58