Zaproszenie do udziału w postępowaniu w przedmiocie nabycia udziałów w Spółce Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W imieniu Gminy Miejskiej Zgorzelec („Wspólnik”, „Gmina Zgorzelec”) będącej jedynym wspólnikiem Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgorzelcu (adres: ul. Groszowa 1, 59-900 Zgorzelec), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000132738, REGON: 230419229, NIP: 6150024301, kapitał zakładowy w całości opłacony, w wysokości: 7.018.500,00 złotych („ZPEC” lub „Spółka”), niniejszym zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu, którego celem jest wybranie podmiotu zainteresowanego nabyciem udziałów w Spółce, a następnie wynegocjowanie i zawarcie z tym podmiotem umowy zbycia udziałów w Spółce („Postępowanie”).

 

I.1. ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA

Organizatorem niniejszego Postępowania jest Gmina Miejska Zgorzelec. W celu zorganizowania i przeprowadzenia Postępowania Gmina Miejska Zgorzelec na podstawie zarządzenia Nr 301/84/20 Burmistrza Miasta Zgorzelec z dnia 30 lipca 2020 roku powołała komisję w celu zorganizowania i przeprowadzenia postępowania w zakresie zebrania ofert podmiotów zainteresowanych nabyciem udziałów w ZPEC („Komisja Ofertowa”).

I.2. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

Przedmiotem postępowania jest zbycie 10.528 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.264.000 (słownie: pięć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) („Udziały”), co stanowi 75% udziałów w Spółce.

I.3. CEL POSTĘPOWANIA – ZBYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

Celem niniejszego Postępowania jest zbycie przez jedynego wspólnika Spółki Gminę Miejską Zgorzelec Udziałów w Spółce zainteresowanemu nabywcy, który w zamian za możliwość nabycia Udziałów w Spółce, zobowiąże się do uiszczenia na rzecz Wspólnika uzgodnionej ceny, a ponadto zobowiąże się do zmodernizowania przedsiębiorstwa ZPEC pod względem technologicznym i organizacyjnym, dzięki czemu powinno się zmniejszyć oddziaływanie przedsiębiorstwa ZPEC na środowisko.

 

Szczegółowe informacje w załącznikach

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do udziału w postępowaniu w przedmiocie nabycia udziałów spółki Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu sp. z o.o.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Łukasz Relich
Data publikacji:02.09.2020 09:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Łukasz Relich
Data aktualizacji:02.09.2020 09:08