OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej, który odbędzie się w dniu 17 listopada 2020r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, składająca się z 51 działek oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 2/126, 2/127, 2/128, 2/129, 2/130, 2/131, 2/132, 2/133, 2/134, 2/135, 2/136, 2/137, 2/138, 2/139, 2/140, 2/141, 2/142, 2/143, 2/144, 2/145, 2/146, 2/147, 2/148, 2/149, 2/150, 2/151, 2/152, 2/153, 2/154, 2/155, 2/156, 2/157, 2/158, 2/159, 2/160, 2/161, 2/162, 2/163, 2/164, 2/165, 2/166, 2/167, 2/168, 2/169, 2/170, 2/171, 2/172, 2/173, 2/174, 2/175, 2/176 (Obr.X, AM-5) o łącznej powierzchni 9.4789 m2
 

Cena nieruchomości netto:  3.980.000,00 zł*
(słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100)

Wadium: 398.000,00 zł

*Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

 

Księga wieczysta numer JG1Z/00034414/3, prowadzona dla w/w nieruchomości w dziale III i IV wolna jest od wpisów.

Wszystkie działki mają kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Aktualnie są nieużytkowane, zadrzewione, zakrzaczone oraz pokryte roślinnością trawiastą. Teren zróżnicowany: w części płaski, w części o lekkim nachyleniu. Praktycznie na każdej działce występują nierówności terenu, znaczne zagłębienia (leje), rowy.

W rejonie działek przebiega sieć wodociągowa Ø160 z rur PVC (w drodze – dz. nr 2/314) wybudowana przez prywatnego inwestora oraz sieć Ø160 z rur PVC wzdłuż ul. Łużyckiej będącą w zarządzie PWiK „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu.

W rejonie przedmiotowych działek brak jest miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz nie jest planowana.

Na przedmiotowym terenie brak jest urządzeń gazowniczych.

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu uchwalonym przez Radę Miasta Uchwałą Nr 175/2016 z dnia 28 czerwca 2016r.:

- działki nr 2/127, 2/128, 2/129, 2/130, 2/131, 2/132, 2/133, 2/134, 2/135, 2/136, 2/139, 2/140, 2/141, 2/142, 2/143, 2/144, 2/145, 2/146, 2/147, 2/148, 2/149, 2/152, 2/153, 2/154, 2/155, 2/157, 2/158 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem D3.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działkach znajduje się nieprzekraczalna linia zabudowy.

- działki nr 2/137, 2/150, 2/151 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem D3.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

- działki nr 2/163, 2/164, 2/165, 2/166, 2/167, 2/168 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem D5.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działkach znajduje się nieprzekraczalna linia zabudowy.

- działka nr 2/176 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem D4.MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, D1.U – teren zabudowy usługowej. Na działce znajduje się nieprzekraczalna linia zabudowy.

- działka nr 2/172 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem D3.MN/U- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej. Na działce znajduje się nieprzekraczalna linia zabudowy.

- działki nr 2/171, 2/173, 2/174 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem D4.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działkach znajduje się nieprzekraczalna linia zabudowy.

- działka nr 2/161 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem D.UP - teren usług publicznych, D.ZP – teren zieleni urządzonej. Na działce znajduje się nieprzekraczalna linia zabudowy.

- działka nr 2/175 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem D1.U- teren zabudowy usługowej. Na działce znajduje się nieprzekraczalna linia zabudowy.

- działki nr 2/126, 2/169, 2/170 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem D2.U – tereny zabudowy usługowej. Na działkach znajduje się nieprzekraczalna linia zabudowy.

- działka nr 2/156 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem D2.MN/U- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej. Na działce znajduje się nieprzekraczalna linia zabudowy.

- działki nr 2/138, 2/159, 2/160, 2/162 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem D2.KDW – teren drogi wewnętrznej.

 

W przypadku gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomościach kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentem sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące
na nieruchomościach urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Forma sprzedaży: na własność.

Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie do 2 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.

Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 10 listopada 2020 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:

Wadium na sprzedaż w przetargu nieruchomości – od dz. nr 2/126 do dz. nr 2/176 (Obr.X, AM-5). Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni
po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego)
w ustalonym miejscu i terminie.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

- w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

- w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości.
  • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
  • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    dla nieruchomości objętej przetargiem.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu. Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –  t.j. Dz. U. 2017, poz.2278 ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie
i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 6, tel. 75 77 52 888.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgorzelec oraz opublikowano na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Łaszczewska
Data publikacji:07.09.2020 08:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adriana Lipniacka
Data na dokumencie:07.09.2020
Informację aktualizował:Justyna Łaszczewska
Data aktualizacji:20.11.2020 00:00