OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

 

o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu, przeznaczonej pod zabudowę garażową, który odbędzie się 15 grudnia 2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 7 – II piętro, sala 201.

Przedmiotem przetargu jest zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z 10-ciu działek wraz z udziałem 10/86 części w placu manewrowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Chełmońskiego tj.

Działki nr 2/38, 2/39, 2/40, 2/41, 2/42, 2/43, 2/44, 2/45, 2/46, 2/47 (Obr.XI, AM-4) o łącznej powierzchni 180 m2 dla których Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00015506/6

+ udział 10/86 części w działce nr 2/93 o pow. 1912 m2 dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00051918/1

Cena wywoławcza: 42.000,00 zł*

Wadium; 4.200,00 zł

*Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT

Nieruchomości położone w dzielnicy Ujazd Południe. Położone w pobliżu osiedla mieszkaniowego w bezpośrednim sąsiedztwie jednej z głównych ulic dzielnicy- ul. Orzeszkowej. Działki wchodzą w skład zespołu osiemdziesięciu sześciu nowowydzielonych działek przeznaczonych pod zabudowę garażową. Kształt działek regularny, prostokątny, teren płaski. Dojazd do działek zapewniony od strony ulicy Chełmońskiego poprzez działkę nr 2/93 stanowiącą plac manewrowy, która jest zbywana w udziale 10/86 części.

Dla celów zabudowy przedmiotowego terenu przygotowano koncepcje zabudowy, zgodnie z którą nabywcy zabudują działki garażami, w ten sposób, że:

-Garaże będą posadowione szeregowo

-Garaże będą miały jednolitą konstrukcję żelbetową lub murowaną otynkowaną o wymiarach 3m x 6m z dachem jednospadowym ze spadkiem na tył garażu

-Wysokość frontu garażu 2,6 m

-Brama uchylna o wymiarach 2,4 m x 2,2 m (+/- 20cm) w kolorze brązowym 

-Kolor garażu biały

Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Chełmońskiego w dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu (Uchwała Nr 371/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.) działki nr 2/38, 2/39, 2/40, 2/41, 2/42, 2/43, 2/44, 2/45, 2/46, 2/47 i nr 2/93 (Obr.XI, AM-4), oznaczone są symbolem 1KS – teren parkingu. Na działkach występuje nieprzekraczalna linia zabudowy.

W przypadku gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentem sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zabudowy zgodnie z przedstawioną koncepcją zabudowy w terminie 2 lat w tym:

- rok na rozpoczęcie zabudowy (tj. wybudowanie  fundamentów),

- następny rok na zakończenie.

Po zabudowaniu działki zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do zgłoszenia budynku do użytku we właściwym Urzędzie.

W razie niedotrzymania terminów wyżej określonych nabywca i następca prawny  zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:

- 10% wylicytowanej ceny nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania

- 10% wylicytowanej ceny nieruchomości za każdy kolejny rok po upływie terminu do jej zagospodarowania.

Forma sprzedaży: na własność.

Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie do 2 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.

Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 08 grudnia 2020 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należało wpisać:

Wadium na sprzedaż w przetargu nieruchomości – działka/i numer ………………
Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

- w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

- w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości
  • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
  • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    dla nieruchomości objętej przetargiem.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, t.j. Dz. U. 2017, poz. 2278) przed zawarciem umowy notarialnej zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 52 888.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.

Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych wraz z udziałem w placu manewrowym, położonych przy ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:02.11.2020 12:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adriana Lipniacka
Data na dokumencie:02.11.2020
Informację aktualizował:Adriana Lipniacka
Data aktualizacji:17.12.2020 00:05