OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgorzelec


Na podstawie art. 11 pkt. 7 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zmianami), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgorzelec (Uchwała o przystąpieniu: Nr 414/2018 z dnia 28 sierpnia 2018r. i Nr 55/2019 z dnia 26 marca 2019r.).
Projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 24 listopada 2020r. do 16 grudnia 2020r. w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w pok. nr 08 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgorzelec pod adresem: http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/.
Każdy zainteresowany osobistym zapoznaniem się z projektem zmiany Studium w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, proszony jest o wcześniejsze umówienie wizyty pod numerem tel. 75 775 63 84.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 grudnia 2020r. w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w sali konferencyjnej nr 201 o godzinie 10:00, z uwzględnieniem wszelkich wymogów i środków ostrożności w związku z wystąpieniem stanu pandemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.Prosimy o telefoniczne zgłoszenie chęci uczestnictwa w dyskusji pod numerem tel. 75 775 63 84.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej do Burmistrza Miasta Zgorzelec na adres: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, lub na adres e-mail: urzad@zgorzelec.eu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2021r.
Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Miasta Zgorzelec na adres: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec lub na adres e-mail: urzad@zgorzelec.eu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2021r.

Burmistrz Miasta Zgorzelec
Rafał Gronicz

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wylożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:17.11.2020 09:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:17.11.2020
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:03.12.2020 13:54