OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy ul. Słowiańskiej, który odbędzie się w dniu 21 stycznia 2021r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04.

Formę przetargu ustalono w związku z kształtem i lokalizacją nieruchomości, które w znacznym stopniu ograniczają możliwość jej zagospodarowania oraz z uwagi na fakt, że działka może poprawiać warunki zagospodarowania nieruchomości przylegających, oznaczonych jako działki nr 2/1, 2/3, 2/4 i 2/5, (Obr. III, AM-3).

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Zgorzelcu przy ul. Słowiańskiej oznaczona jako:

działka nr 2/7 (Obr.III, AM-3) o powierzchni 7229 m2

Cena nieruchomości netto:  500.000,00 zł*

(słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100)

Wadium: 50.000,00 zł

*Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Księga wieczysta numer JG1Z/00052611/6, prowadzona dla w/w nieruchomości w dziale III i IV wolna jest od wpisów.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 18 stycznia 2021 r. zgłosiły pisemnie uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec kserokopii dokumentu potwierdzającego tytuł własności do nieruchomości oznaczonych jako działki nr 2/1, 2/3, 2/4 i 2/5, (Obr. III, AM-3) wraz z załączoną kserokopią dowodu wpłaty wadium.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu będzie podana do publicznej wiadomości na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz zostanie wywieszona do dnia 20 stycznia 2021 r. na tablicy ogłoszeń nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Domańskiego 6.

Działka położona w północno-wschodniej, peryferyjnej części Zgorzelca, przy ciągu komunikacyjnym drogi krajowej nr 30. Kształt działki to wydłużony wielokąt typowy dla nieruchomości drogowych. Od strony północnej działka łączy się z inną działka stanowiącą drogę publiczną lokalną gruntową, od strony południowej graniczy z działką stanowiącą rów melioracyjny, przez którą to działkę dzięki wykonanemu przepustowi istnieje połączenie z terenem stanowiącym kompleks zabudowy usługowej związany z obsługą transportu samochodowego. Działka graniczy z niezabudowanymi działkami o przeznaczeniu komercyjnym. Działka płaska, poza zagrożeniem powodziowym. Zagospodarowanie działki: teren nieogrodzony, usunięta warstwa humusu.

Wyposażenie działki w media: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna sanitarna, sieć gazowa – na terenie nieruchomości sąsiednich oraz pobliskich.

Działka posiada pośredni dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 2/6, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  przy ul. Słowiańskiej w Dzielnicy Północ w Zgorzelcu (Uchwała Nr 32/2019  Rady Miasta Zgorzelec z dnia 04.02.2019 r.) działka oznaczona jest symbolem 1P/U/UC – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej, obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 oraz KDW – teren drogi wewnętrznej. Na działce znajduje się nieprzekraczalna linia zabudowy.

W przypadku gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomościach kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentem sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomościach urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Forma sprzedaży: na własność.

Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie do 2 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.

Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 14 stycznia 2021 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium na sprzedaż w przetargu nieruchomości nr 2/7 (Obr.III, AM-3). Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

- w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

- w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości.
  • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
  • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    dla nieruchomości objętej przetargiem.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –  t.j. Dz. U. 2017, poz.2278 ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 6, tel. 75 77 52 888.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.

Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności –Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi – Ogłoszenia o przetargu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Słowiańskiej w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:20.11.2020 09:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adriana Lipniacka
Data na dokumencie:20.11.2020
Informację aktualizował:Adriana Lipniacka
Data aktualizacji:22.01.2021 00:08