Zgorzelec  14.12.2020

WIŚM.6220.5.2020

ZAWIADOMIENIE
stron o podjętych czynnościach w trakcie postępowania
 

Na podstawie art. 10, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Wydział Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2020r., w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z infrastrukturą towarzyszącą  na dz. ew. nr 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 2/7 Obr. III AM-3 w Zgorzelcu” wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 grudnia 2020r. (sygn. WOOŚ.4240.721.2020.AS.4) wyrażające opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 w/w ustawy stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec pok. 215 tel. 075-77-59-944, w dni robocze pracy Urzędu, w godzinach w godz. 09.00 - 14.00.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie stron postępowania o podjętych czynnosciach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Data publikacji:14.12.2020 11:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:14.12.2020
Informację aktualizował:Adam Skoczylas
Data aktualizacji:14.12.2020 11:30