Zgorzelec 21.12.2020

WIŚM.6220.7.2019

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), zgodnie z dyspozycja zawartą w art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam

że decyzją zmieniającą WIŚM.6220.7.2019 z dnia 21.12.2020 Burmistrz Miasta Zgorzelec określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji obsługi samochodów ciężarowych oraz autobusów wraz z lakiernią, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” realizowanego na dz. ew. nr 2/4 AM-3, Obr. III w Zgorzelcu.

W terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu istnieje możliwość zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy, w tym z opinią wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zlewnię Zgorzelec.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury, Środowiska i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 i są dostępne do wglądu w pok. 215 w godz. 9ºº-14ºº w dni robocze pracy urzędu.

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Data publikacji:21.12.2020 14:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:21.12.2020
Informację aktualizował:Adam Skoczylas
Data aktualizacji:21.12.2020 14:20