OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych
w Dzielnicy Ujazd Północ w Zgorzelcu


Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w Dzielnicy Ujazd Północ w Zgorzelcu (uchwała Nr 362/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku zmieniona uchwałą Nr 56/2019      Rady Miasta Zgorzelec z dnia 26 marca 2019 roku oraz uchwała Nr 170/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku).
Projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone
do publicznego wglądu w dniach od 3 lutego 2021r. do 25 lutego 2021r. w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w pok. nr 201 w godzinach pracy Urzędu oraz
na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgorzelec pod adresem: http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/.
Każdy zainteresowany osobistym zapoznaniem się z projektem planu miejscowego w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, proszony jest o wcześniejsze umówienie wizyty pod numerem tel. 75 775 63 84.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 11 lutego 2021r. w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec,
w sali konferencyjnej o godzinie 1000, z uwzględnieniem wszelkich wymogów i środków ostrożności
w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Prosimy
o telefoniczne zgłoszenie chęci uczestnictwa w dyskusji pod numerem tel. 75 775 63 84.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej do Burmistrza Miasta Zgorzelec na adres: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, lub na adres e-mail: urzad@zgorzelec.eu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2021 r.
Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi
do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Miasta Zgorzelec na adres: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec lub na adres e-mail: urzad@zgorzelec.eu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2021r.

Burmistrz Miasta Zgorzelec
Rafał Gronicz

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionych terenów polożonych w Dzielnicy Ujazd Północ w Zgorzelcu.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:26.01.2021 14:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Karolina Jakubowska
Data na dokumencie:26.01.2021
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:26.01.2021 14:25