OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu, zatwierdzonego Uchwałą Nr 175/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 czerwca 2016r.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Zgorzelec uchwały Nr 204/2020 z dnia 29 września 2020 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu, zatwierdzonego Uchwałą Nr 175/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 czerwca 2016 r. Granice obszaru objętego zmianą planu miejscowego określa załącznik graficzny Nr 1 do ww. uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany planu.
Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej na adres Urząd Miasta Zgorzelec,
ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej na adres urzad@zgorzelec.eu, w terminie
do dnia 17 lutego 2021 r. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem tel. 75 775 63 84.
Do ww. opracowywanego dokumentu mogą być składane wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 17 lutego 2021 r.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:
w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,
59-900 Zgorzelec;
2)    ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec;
3)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@zgorzelec.eu
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.
W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO informujemy, iż Państwa dane
są przechowywane zgodnie w ww. przepisami.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych są dostępne pod adresem internetowym: http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/.


Burmistrz Miasta Zgorzelec
Rafał Gronicz

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o przystąpieniu do sporzadzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu, zatwierdzonego Uchwałą Nr 175/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 czerwca 2016r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:26.01.2021 14:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Karolina Jakubowska
Data na dokumencie:26.01.2021
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:26.01.2021 14:30