OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Zgorzelcu przy ul. Staszica 7 wraz z udziałem w części gruntu, który odbędzie się w dniu 16 marca 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej Zgorzelec – lokal mieszkalny o pow. 108,38 m2 położony jest na III piętrze (poddaszu), składający się z: 4 pokoi, 2 kuchni,   2 łazienek oraz przedpokoju. Lokal niezamieszkały, po kompletnym remoncie większości pomieszczeń.  Instalacje techniczne kompletne. Stolarka okienna PCV oraz drewniana starego typu. Ogrzewanie piecowe – piece kaflowe oraz piec typu „koza”.

Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 53 (Obręb VII, AM-1 o pow. 287 m²)  wynosi 14,28%. Przeznaczenie w planie: C13.MW-U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI : 350.000,00 ZŁ*

*Wylicytowana cena nieruchomości zostanie obniżona o 50% z uwagi na wpisanie budynku Staszica 7 do rejestru zabytków (nr rej.1237/J z dnia 20.10.1995 r.). Budynek po remoncie dachu. W związku z wpisaniem budynku do rejestru zabytków, nabywcę zobowiązuje się do zachowania wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: historyczna bryła i rzut, forma dachu z ceramicznym pokryciem i facjatkami, kompozycja i neogotycki wystrój fasady (szczyt, balkony, dekoracja sztukatorska, faktura tynku), forma i kształt obramień otworów okiennych i drzwiowych, stolarka okienna i drzwiowa (neogotyckie drzwi wejściowe). Ochronie podlega zachowany, oryginalny układ przestrzenny wnętrz oraz elementy wyposażenia i wystroju takie jak: klatka schodowa, układ pomieszczeń, sztukaterie, balustrada klatki schodowej, secesyjne piece kaflowe, stolarka drzwiowa, posadzki ceramiczne klatki schodowej. Wymagane przywrócenie historycznych podziałów drewnianej stolarki okiennej, z pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków, tzn. profilowanie słupka i ślemienia oraz odtworzenie szprosów (wykluczony podział międzyszybowy). Wymagana rewaloryzacja historycznego wyglądu i kolorystyki elewacji z odtworzeniem historycznej faktury tynku, konserwacją detalu architektonicznego, uporządkowaniem reklam. Dokumentacja budowlana i konserwatorska znajduje się w zasobach WUOZ w Jeleniej Górze – karta ewidencyjna zabytku (tzw. „biała karta”), karta adresowa obiektu. Wszelkie prace przy obiekcie należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Prace remontowe mogą wykonywać jedynie osoby posiadające uprawnienia wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym w Zgorzelcu przy ul. Staszica 7 Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00017360/4.

Forma sprzedaży: lokal i grunt na własność.

Forma zapłaty: 100% wylicytowanej ceny nieruchomości płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej do dnia 16 maja 2021 r.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 35.000,00 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 09 marca 2021 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium na sprzedaż w przetargu lokalu mieszkalnego ul. Stasica 7/7”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

- w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

- w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości;
  • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t.j. Dz. U. 2017 poz. 2278) przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Lokal wolny od obciążeń i zobowiązań.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 

W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Administracją Domów Mieszkalnych w Zgorzelec, ul. Warszawska 1/218, tel. 663-930-063.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pok. 011), tel. 75-77-52-888.

Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Zgorzelcu przy ul. Staszica 7
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Łaszczewska
Data publikacji:08.02.2021 16:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Justyna Łaszczewska
Data na dokumencie:08.02.2021
Informację aktualizował:Justyna Łaszczewska
Data aktualizacji:08.02.2021 16:15