OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Przedmieścia Nyskiego w Zgorzelcu, zatwierdzonego Uchwałą Nr 205/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 listopada 2016r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zmianami), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Przedmieścia Nyskiego w Zgorzelcu, zatwierdzonego Uchwałą Nr 205/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 listopada 2016r.
Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 16 czerwca 2021r. do 8 lipca 2021r. w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w pok. nr 08 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgorzelec pod adresem: http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/. Każdy zainteresowany osobistym zapoznaniem się z projektem zmiany planu miejscowego w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, proszony jest o wcześniejsze umówienie wizyty pod numerem tel. 75 775 63 84.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  24 czerwca 2021r. w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w sali konferencyjnej Nr 201 o godzinie 10:00, z uwzględnieniem wszelkich wymogów i środków ostrożności w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Prosimy o telefoniczne zgłoszenie chęci uczestnictwa w dyskusji pod numerem tel. 75 775 63 84.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej do Burmistrza Miasta Zgorzelec na adres: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, lub na adres e-mail: urzad@zgorzelec.eu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2021r.
Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Miasta Zgorzelec na adres: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec lub na adres     e-mail: urzad@zgorzelec.eu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2021r.
W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. zwanego RODO informujemy, iż Państwa dane są przechowywane zgodnie w ww. przepisami.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych są dostępne pod adresem internetowym: http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/.


Burmistrz Miasta Zgorzelec
Rafał Gronicz

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wyłoęniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Przedmieścia Nyskiego w Zgorzelcu, zatwierdzonego Uchwałą Nr 205/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 listopada 2016r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:08.06.2021 12:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Karolina Jakubowska
Data na dokumencie:08.06.2021
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:08.06.2021 12:25