OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu przy ul. Sulikowskiej, który odbędzie się w dniu 15 listopada 2021r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Zgorzelcu przy ul. Sulikowskiej, składająca się z 4 działek niezabudowanych, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 4/7 i 4/8 (Obr.XII, AM-7) i nr 1/5 i 17/2 (Obr.XII, AM-8) o łącznej powierzchni 31.317 m2.

Cena nieruchomości netto:  1.850.000,00 zł*

(słownie: milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100)

Wadium: 185.000,00 zł

*Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Księga wieczysta numer JG1Z/00015507/3, prowadzona dla w/w nieruchomości w dziale III i IV wolna jest od wpisów.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu położona jest w obszarze Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości Podstrefa Zgorzelec.

Nieruchomość jako kompleks usytuowana jest w peryferyjnej części Zgorzelca i położona jest w obszarze terenów Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Działki jako kompleks mają kształt nieregularny, o niwelecie terenu lekko nachylonej. Teren z opcją uzbrojenia we wszystkie lokalne media. Przez teren strefy (działka nr 1/5) biegnie gazociąg Dn 125 relacji Zgorzelec-Tylice. Aktualnie dojazd nieurządzony oraz nie występują znaczące nasadzenia trwałe. Działki uprawiane rolniczo.

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu w rejonie ul. Sulikowskiej uchwalonym przez Radę Miasta Zgorzelec Uchwałą Nr 312/09 z dnia 07 października 2009r. działki nr 1/5, 17/2 (Obr.XII, AM-8) i działki nr 4/7 i 4/8 (Obr.XII, AM-7) znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem: 2PU, tj.:

- przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy produkcyjno-usługowej;

- przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona, obiekty infrastruktury technicznej / sieci uzbrojenia terenów i urządzeń technicznych z nimi związanych, infrastruktura drogowa; teren stanowi obszar rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Ponadto na działkach znajduje się nieprzekraczalna linia zabudowy. Na działce nr 17/2 (Obr.XII, AM-8) znajduje się akcent architektoniczny oraz zjazd / wlot dróg wewnętrznych, na działce nr 4/7 (Obr.XII, AM-7) zlokalizowany jest dopuszczalny układ drzew i szpalerów, na działce nr 4/8 (Obr.XII, AM-7) znajduje się akcent architektoniczny oraz zlokalizowany jest dopuszczalny układ drzew i szpalerów.

W przypadku gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentem sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące
na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

W odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu w zakresie prawa własności przysługuje Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. – zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz. U. 2020r. poz. 1670 z późn. zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.

Nabywca nieruchomości może wnioskować do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości o udzielenie wsparcia na realizację nowej inwestycji. Wsparcie takie udzielane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie jw. stanowi pomoc publiczną.

W przetargu może uczestniczyć podmiot podejmujący realizację nowej inwestycji spełniającej wymogi ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1752).

Forma sprzedaży: na własność.

Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 14.12.2021r.

Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu. Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 08 listopada 2021 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium na sprzedaż w przetargu nieruchomości – dz. nr 4/7 i 4/8 (Obr.XII, AM-7) i nr 1/5 i 17/2 (Obr.XII, AM-8).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

- w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

- w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości.
  • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
  • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    dla nieruchomości objętej przetargiem.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –  t.j. Dz. U. 2017, poz.2278 ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 6, tel. 75 77 52 888.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.

Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

Kamiennogórska Specjalna Strefa Małej Przedsiębiorczości – tel. 75 64 52 030

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I przetargu nieogranczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Sulikowskiej w Zgorzelcu.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:10.09.2021 10:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adriana Lipniacka
Data na dokumencie:10.09.2021
Informację aktualizował:Adriana Lipniacka
Data aktualizacji:10.09.2021 10:30