OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu przy ul. Zielnej, który odbędzie się w dniu 11.01.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04. Pierwszy przetarg odbył się 24.08.2021r. Drugi przetarg odbył się 12.10.2021r.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane:

1. Działka Nr 1/1, Obręb IX, AM-7 o pow. 1209 m2

Cena wywoławcza: 121.900,00 zł*

Wadium: 12.190,00 zł

2. Działka Nr 1/2, Obręb IX, AM-7 o pow. 1161 m2

Cena wywoławcza:  117.100,00 zł*

Wadium: 11.710,00 zł

3. Działka Nr 1/16, Obręb IX, AM-7 o pow. 1392 m2

Cena wywoławcza:  140.200,00 zł*

Wadium: 14.200,00 zł          

*Do ostatecznych cen uzyskanych w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Księga wieczysta numer JG1Z/00015363/1, w której wpisane są ww. nieruchomości w dziale III zawiera wpisy o służebnościach, które nie dotyczą działek przeznaczonych do sprzedaży. Dział IV ww. księgi jest wolny od wpisów.

Przedmiotowe nieruchomości położone są w dzielnicy Ujazd Północ, aktualnie są nieużytkowane. Kształt działek regularny, zbliżony do prostokąta. Teren raczej płaski, w większości porośnięty trawą, w niewielkiej części zadrzewiony i zakrzaczony (samosiejki drzew).

Działki wyposażone są w urządzenia infrastruktury technicznej takie jak:

- przyłącze elektroenergetyczne na granicy działki,

- wypustki przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na granicy działki. W/w przewody należą do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. Nowy właściciel działki winien zwrócić się do PWiK „NYSA” Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wod.-kan. oraz zapewnienie dostawy wody i odprowadzenia ścieków.

- na w/w działkach brak jest urządzeń dystrybucji sieci gazowej. Przyłączenie instalacji gazowych obiektów projektowanych na w/w działkach technicznie może zostać zrealizowane poprzez rozbudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia, będącej własnością PSG Sp. z o.o. i zlokalizowanej w ulicy Oliwkowej i Zielnej.

- działki nie mają możliwości zapewnienia odbioru wód opadowych i roztopowych przez istniejącą sieć kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym potencjalni inwestorzy powinni rozważyć odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych z możliwością wykorzystania wód opadowych do celów gospodarczych.

Dojazd do działek zapewniony jest między innymi od strony ulicy Zielnej oraz planowaną drogę publiczną pieszo jezdną oznaczoną symbolem KDPJ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zaprojektowane drogi dojazdowe nie są urządzone i nie posiadają nawierzchni.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Ujazd Północ w Zgorzelcu (Uchwała Nr 165/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r.):

- działki nr 1/1 i 1/2 (Obr. IX, AM-7) – znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem MN11 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działkach znajduje się obowiązująca linia zabudowy oraz układ kalenicy głównej.

- działka nr 1/16 (Obr. IX, AM-7) – znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MN11 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce znajduje się obowiązująca linia zabudowy, nieprzekraczalna linia zabudowy oraz układ kalenicy głównej.

W przypadku gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentem sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zabudowy w terminie 5 lat gdzie przez zabudowę nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

Termin zabudowy biegnie od dnia zawarcia umowy (daty podpisania aktu notarialnego) i obowiązują także następców prawnych.

W razie niedotrzymania terminu zabudowy nabywca i następca prawny  zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:

-10% wylicytowanej ceny nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu zabudowy;

-10% wylicytowanej ceny nieruchomości za każdy kolejny rok po upływie terminu zabudowy.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego.

Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.

Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie do 2 miesięcy od daty rozstrzygnięcia niniejszego przetargu.

Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.

Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 04 stycznia 2022 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium na sprzedaż w przetargu nieruchomości – działka/i numer ………………  Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

- w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

- w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości.
  • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
  • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętej przetargiem.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu. Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –  t.j. Dz. U. 2017, poz.2278 ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 6, tel. 75 77 52 888.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.

Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Zielnej w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:22.11.2021 10:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adriana Lipniacka
Data na dokumencie:22.11.2021
Informację aktualizował:Adriana Lipniacka
Data aktualizacji:22.11.2021 10:37