OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu przy ul. Reymonta, który odbędzie się w dniu 12.01.2022r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane:

1. Działka Nr 51/11, Obręb XII, AM-1 o pow. 1128 m2

dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00015507/3.

Cena wywoławcza: 101.000,00 zł*

Wadium: 10.100,00 zł

2. Działka Nr 51/10, Obręb XII, AM-1 o pow. 1334 m2 wraz z udziałem 1/4 części w drodze dojazdowej dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00015507/3

+ udział 1/4 części w działce nr 51/8 o pow. 423 m2 dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00055040/3

Cena wywoławcza: 110.000,00 zł*

Wadium; 11.000,00 zł

3. Działka Nr 51/9, Obręb XII, AM-1 o pow. 1411 m2 wraz z udziałem 1/4 części w drodze dojazdowej dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00015507/3

+ udział 1/4 części w działce nr 51/8 o pow. 423 m2 dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00055040/3

Cena wywoławcza: 115.000,00 zł*

Wadium; 11.500,00 zł

*Do ostatecznych cen uzyskanych w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Księga wieczysta numer JG1Z/00015507/3, w której wpisane są ww. nieruchomości w dziale III zawiera wpisy o służebnościach, które nie dotyczą działek przeznaczonych do sprzedaży. Dział IV ww. księgi jest wolny od wpisów.

Dział IV księgi wieczystej nr JG1Z/00055040/3, prowadzonej dla działki nr 51/8 zawiera wpis o hipotece, który dotyczy udziału 1/4 części innych współwłaścicieli nieruchomości. Udział Gminy Miejskiej Zgorzelec w wysokości 2/4 nie jest obciążony w/w hipoteką.

Działka nr 51/11 (Obr.XII, AM-1) położona w dzielnicy Ujazd Południe. Bezpośrednie otoczenie działki stanowią działki w trakcie zabudowy budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, niewielkie użytki rolne (w tym szklarnie) oraz niewielki zakład produkcyjny.

Kształt działki to wydłużony trapez, rzeźba terenu płaska. Działka nieogrodzona, niezagospodarowana, porośnięta trawą, chwastami, młodym drzewostanem brzozowym – bez znaczącego wpływu na wartość nieruchomości.

Zgodnie z opinią gestorów:

- brak możliwości przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym potencjalni inwestorzy powinni rozważyć odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych z możliwością wykorzystania wód opadowych do celów gospodarczych np. pielęgnacji terenów zielonych.

- na przedmiotowej działce nie przebiegają sieci wod.-kan. należące do PWiK „NYSA” Sp. z o. o. Najbliższe sieci przebiegają ok 90 m od granicy działki nr 51/11 w ul. Rzeczki Górne. W odległości ok. 40 m od granicy dz. nr 51/11 przebiegają sieci wod.-kan. należące do prywatnego inwestora. Podłączenie działki nr 51/11 możliwe będzie po zakończeniu budowy sieci wod.-kan. przez prywatnego inwestora i uzyskaniu od niego zgody na wpięcie się do sieci.

- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. informuje, że w pobliżu brak jest urządzeń dystrybucji sieci gazowej. Przyłączenie instalacji gazowych obiektów projektowanych na w/w działce technicznie może zostać zrealizowane poprzez rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia, będącej własnością PSG sp. z o.o. i zlokalizowanej w ulicy Rzeczki Górne.

Działka nr 51/10 (Obr.XII, AM-1) położona w dzielnicy Ujazd Południe. Bezpośrednie otoczenie działek stanowią działki w trakcie zabudowy budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, niewielkie użytki rolne
(w tym szklarnie) oraz niewielki zakład produkcyjny.

Kształt działki to wydłużony prostokąt, rzeźba terenu płaska. Działka nieogrodzona, niezagospodarowana, porośnięta trawą, chwastami, młodym drzewostanem brzozowym – bez znaczącego wpływu na wartość nieruchomości.  Dojazd do działki zapewniony od strony ul. Reymonta oraz poprzez działkę nr 51/8 stanowiącą drogę wewnętrzną, która jest zbywana w udziale po 1/4 części wraz z działką nr 51/10.

Zgodnie z opinią gestorów:

- brak możliwości przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym potencjalni inwestorzy powinni rozważyć odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych z możliwością wykorzystania wód opadowych do celów gospodarczych np. pielęgnacji terenów zielonych.

- na przedmiotowej działce nie przebiegają sieci wod.-kan. należące do PWiK „NYSA” Sp. z o. o. Najbliższe sieci przebiegają ok 90 m od granicy działki nr 51/11 w ul. Rzeczki Górne. W odległości ok. 40 m od granicy dz. nr 51/11 przebiegają sieci wod.-kan. należące do prywatnego inwestora. Po zakończeniu przez prywatnego inwestora budowy i pozytywnych odbiorach oraz uzyskaniu od właściciela tych sieci zgody na wpięcie możliwe będzie podłączenie działki nr 51/11. W celu przyłączenia działek nr 51/9 i 51/10 konieczna będzie budowa odcinka sieci wod.-kan.

Działka nr 51/9 (Obr.XII, AM-1) położona w dzielnicy Ujazd Południe. Bezpośrednie otoczenie działki stanowią działki w trakcie zabudowy budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, niewielkie użytki rolne
(w tym szklarnie) oraz niewielki zakład produkcyjny.

Kształt działki to wydłużony prostokąt, rzeźba terenu płaska. Działka nieogrodzona, niezagospodarowana, porośnięta trawą, chwastami, młodym drzewostanem brzozowym – bez znaczącego wpływu na wartość nieruchomości.  Dojazd do działki zapewniony od strony ul. Reymonta oraz poprzez działkę nr 51/8 stanowiącą drogę wewnętrzną, która jest zbywana w udziale po 1/4 części wraz z działką nr 51/9.

Zgodnie z opinią gestorów:

- brak możliwości przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym potencjalni inwestorzy powinni rozważyć odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych z możliwością wykorzystania wód opadowych do celów gospodarczych np. pielęgnacji terenów zielonych.

- na przedmiotowej działce nie przebiegają sieci wod.-kan. należące do PWiK „NYSA” Sp. z o. o. Najbliższe sieci przebiegają ok 90 m od granicy działki nr 51/11 w ul. Rzeczki Górne. W odległości ok. 40 m od granicy dz. nr 51/11 przebiegają sieci wod.-kan. należące do prywatnego inwestora.  Po zakończeniu przez prywatnego inwestora budowy i pozytywnych odbiorach oraz uzyskaniu od właściciela tych sieci zgody na wpięcie możliwe będzie podłączenie działki nr 51/11. W celu przyłączenia działek nr 51/9 i 51/10 konieczna będzie budowa odcinka sieci wod.-kan.

 

- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. informuje, że w pobliżu brak jest urządzeń dystrybucji sieci gazowej. Przyłączenie instalacji gazowych obiektów projektowanych na w/w działce technicznie może zostać zrealizowane poprzez rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia, będącej własnością PSG sp. z o.o. i zlokalizowanej w ulicy Rzeczki Górne.

Dojazd do działek zapewniony jest między innymi od strony ulicy Reymonta oraz przez działkę stanowiącą drogę wewnętrzną. Droga dojazdowa oraz droga wewnętrzna nie jest urządzona i nie posiada nawierzchni.

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu uchwalonym przez Radę Miasta Uchwałą nr 175/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 20.07.2016 r. poz. 3676:

- działka nr 51/11 i działka nr 51/8 (Obr.XII, AM-1) oznaczona jest symbolem: F2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce znajduje się nieprzekraczalna linia zabudowy. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest granicą stref „OW” obserwacji archeologicznej dla historycznej zabudowy Zgorzelca oraz granicą strefy ochrony konserwatorskiej historycznej zabudowy miasta i przedmieść Zgorzelca.

- działka nr 51/10 i działka nr 51/9 (Obr.XII, AM-1) oznaczona jest symbolem: F2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest granicą stref „OW” obserwacji archeologicznej dla historycznej zabudowy Zgorzelca  oraz granicą strefy ochrony konserwatorskiej historycznej zabudowy miasta i przedmieść Zgorzelca.

W przypadku gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentem sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zabudowy w terminie 5 lat gdzie przez zabudowę nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

Termin zabudowy biegnie od dnia zawarcia umowy (daty podpisania aktu notarialnego) i obowiązują także następców prawnych.

W razie niedotrzymania terminu zabudowy nabywca i następca prawny  zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:

-10% wylicytowanej ceny nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu zabudowy;

-10% wylicytowanej ceny nieruchomości za każdy kolejny rok po upływie terminu zabudowy.

Forma sprzedaży: na własność. Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie do 2 miesięcy od daty rozstrzygnięcia niniejszego przetargu.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego.

Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.

Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem
tj. do dnia 05 stycznia 2022 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A.
Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:

Wadium na sprzedaż w przetargu nieruchomości – działka/i numer ………………
Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

- w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

- w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości.
  • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
  • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętej przetargiem.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu. Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –  t.j. Dz. U. 2017, poz.2278 ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 6, tel. 75 77 52 888.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.

Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Reymonta w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:22.11.2021 11:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adriana Lipniacka
Data na dokumencie:22.11.2021
Informację aktualizował:Adriana Lipniacka
Data aktualizacji:22.11.2021 11:01