Zgorzelec 16.03.2022

GOiOS.6220.6.2022

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 735 ze zm.) Burmistrz Miasta Zgorzelec zawiadamia o wszczęciu postępowania, z wniosku złożonego przez SEC Zgorzelec sp. z o.o., ul.Groszowa 1, 59-900 Zgorzelec, doręczonego organowi w dniu 07.03.2022r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku kotłowni gazowo-olejowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. ew. nr 2, części dz. nr 1/13 części dz. nr 3/7 Obr. II Am-4 przy ul.Groszowej w Zgorzelcu, nie jest podmiotem zależnym od Gminy Miejskiej Zgorzelec.

            Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie pedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U.  z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), Burmistrz Miasta Zgorzelec wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Zgorzelcu oraz do Państwowego Powiatowego nspektora Sanitarnego w Zgorzelcu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

            Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie Miasta Zgorzelec w pokoju nr 213 w godz. 9ºº-14ºº w dni robocze pracy urzędu, na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: urzad@zgorzelec.eu .

Pouczenie

            Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

            Zgodnie z art. 41  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 735 ze zm.)   w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.  W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Data publikacji:17.03.2022 07:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Skoczylas
Data na dokumencie:16.03.2022
Informację aktualizował:Adam Skoczylas
Data aktualizacji:01.04.2022 00:03