Zgorzelec  25.04.2022

GOiOS.6220.4.2022

ZAWIADOMIENIE
stron o podjętych czynnościach w trakcie postępowania
 

Na podstawie art. 10, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) Burmistrz Miasta Zgorzelec zawiadamia, że w dniu 22 kwietnia 2022r., w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Centrum Logistyczne MLP w Zgorzelcu na dz. nr ew. 17/2, 1/5, AM-8; 4/8, 3/3, 4/7 AM-7; 2/2, 9/2, 8, 10/3, 12/2, 13/1 AM-10, Obręb XII w Zgorzelcu” wpłynęło pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 kwietnia 2022r. (sygn. WOOŚ.4220.134.2022.NB.4) ustalające nowy termin załatwienia sprawy (wydania stosownej opinii) do dnia 30 maja 2022r. ze względu na skomplikowany charakter sprawy konieczność szczegółowego przeanalizowania dokumentacji sprawy w tym Karty informacyjnej Przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 w/w ustawy stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec pok. 213 tel. 75-77-59-900 wew. 0191, w dni robocze pracy Urzędu, w godzinach w godz. 09.00 - 14.00.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie stron o podjętych czynnościach dot. postępowania o wydanie decyzji środowiskowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Data publikacji:25.04.2022 08:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Skoczylas
Data na dokumencie:25.04.2022
Informację aktualizował:Adam Skoczylas
Data aktualizacji:11.05.2022 00:04