Zgorzelec, 20.05.2022

GOiOS.6220.6.2022  

K O M U N I K A T

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 1029) Burmistrz Miasta Zgorzelec zawiadamia, że w dniu 20 maja 2022r. zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na „budowie budynku kotłowni olejowo-gazowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. ew. nr 2, części dz. nr 1/13, cz. Dz. nr 3/7 Obr. II AM-4 przy ul. Groszowej w Zgorzelcu”

Wydana została decyzja środowiskowa, której uzasadnieniem był brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. W terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu istnieje możliwość zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy, w tym z opinią wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zgorzelcu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu.


Akta sprawy znajdują się u Samodzielnego Stanowiska ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zgorzelec ul.Domańskiego 7 i są dostępne do wglądu w pok. nr 213 w godz. 9ºº-14ºº w dni robocze pracy urzędu.


Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komunikat o zakończeniu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Data publikacji:20.05.2022 08:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Skoczylas
Data na dokumencie:20.05.2022
Informację aktualizował:Adam Skoczylas
Data aktualizacji:07.06.2022 00:00