Zgorzelec 03.06.2022

GOiOS.6220.4.2022

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), zgodnie z dyspozycja zawartą w art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029)

zawiadamiam

  1. że postanowieniem GOiOS.6220.4.2022 z dnia 02.06.2022 Burmistrz Miasta Zgorzelec wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Centrum Logistyczne MLP w Zgorzelcu” na dz. nr ew. 17/2, 1/5, AM-8; 4/8, 3/3, 4/7 AM-7; 2/2, 9/2, 8, 10/3, 12/2, 13/1 AM-10, Obręb XII w Zgorzelcu.

W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu istnieje możliwość zapoznania się z jego treścią i dokumentacją sprawy, w tym z opinią wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zlewnię Zgorzelec.
Akta sprawy znajdują się w  Urzędzie Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 i są dostępne do wglądu w pokoju nr 213 (Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony środowiska) w godz. 9ºº-14ºº w dni robocze pracy urzędu.

Stronom postępowania przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec.

  1. że postanowieniem GOiOS.6220.4.2022 z dnia 02.06.2022r. Burmistrz Miasta Zgorzelec zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla w/w przedsięwzięcia do chwili przedstawienia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Data publikacji:03.06.2022 10:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Skoczylas
Data na dokumencie:03.06.2022
Informację aktualizował:Adam Skoczylas
Data aktualizacji:14.06.2022 00:06