Zgorzelec, 08.07.2022

GOiOS.6220.2.2022  

K O M U N I K A T

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.) Burmistrz Miasta Zgorzelec zawiadamia, że w dniu 08 lipca 2022r. zostało zakończone wznowione postępowanie administracyjne, prowadzone na wniosek Pani  Moniki Konarskiej-Korejko – pełnomocnika Soley-Inwest Sp. z o.o., ul.Garbarska 5, 59-975 Sulików ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Rozbudowa istniejącej wiaty wraz z rozbudową instalacji technologicznej paliw w zakresie ON oraz budową instalacji AdBlue na istniejącej stacji paliw płynnych na dz. nr ew. 3/7 Obr. III AM-8 w Zgorzelcu”

Wydana została decyzja środowiskowa, której uzasadnieniem był brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. W terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu istnieje możliwość zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy, w tym z opinią wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zgorzelcu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu.

Akta sprawy znajdują się u Samodzielnego Stanowiska ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zgorzelec ul.Domańskiego 7 i są dostępne do wglądu w pok. nr 213 w godz. 9ºº-14ºº w dni robocze pracy urzędu.

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:komunikat o zakończeniu wznowionego postępowania ws. wydania decyzji środowiskowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Data publikacji:08.07.2022 11:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Skoczylas
Data na dokumencie:08.07.2022
Informację aktualizował:Adam Skoczylas
Data aktualizacji:23.07.2022 00:16