BURMISTRZ MIASTA ZGORZELEC
OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu  przy ul.  Wolności   6/7  wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste przynależnego gruntu.

Lokal mieszkalny ( do remontu ) o pow. 105,68 m2 składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Instalacje techniczne kompletne, ogrzewanie piecowe.  Lokal położony jest na III piętrze ( poddaszu )  budynku. Udział w częściach wspólnych budynku oraz  w  działce nr 18 ( Obręb VII, AM-1 o pow. 329 m2)  wynosi 10,99%. Nr KW- JG1Z/00011749/3.
Przeznaczenie w planie: MW-U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej.
Budynek Wolności 6 wpisany jest do rejestru zabytków pod Nr Rej. 1238/J.

CENA WYWOŁAWCZA   180.000,00 ZŁ
W TYM CENA LOKALU MIESZKALNEGO  174.380,00 ZŁ
CENA PRZYNALEŻNEGO GRUNTU   5.620,00 ZŁ

Wylicytowana cena nieruchomości  zostanie obniżona o 30% z uwagi na wpisanie budynku Wolności 6 do  rejestru zabytków. W związku z wpisaniem budynku do rejestru zabytków,  nabywcę zobowiązuje się do zachowania wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tj. zachować bryłę budynku, kształt dachu i rodzaj pokrycia dachowego, dyspozycję, artykulację i dekorację elewacji frontowej ( detal architektoniczny), układ pomieszczeń,  klatkę schodową, stolarkę okienną i drzwiową.  Wszelkie prace przy obiekcie należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Prace  remontowe mogą wykonywać jedynie osoby  posiadające uprawnienia wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Forma sprzedaży: lokal mieszkalny na własność, grunt we współużytkowanie wieczyste.
Forma zapłaty za wylicytowaną nieruchomość;
- I opłata za grunt wynosi 25% jego wylicytowanej  ceny oraz wylicytowana cena lokalu płatne  przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec przed podpisaniem aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
- Następne  opłaty  roczne  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  gruntu – 1% wylicytowanej  ceny gruntu płatne do 31 marca każdego roku,
- aktualizacja  wysokości  opłaty  rocznej  za grunt w okresach nie krótszych niż 1 rok  przez wypowiedzenie.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 36.000,00zł na konto Urzędu Miasta Bank Pekao S.A. Grupa Pekao S.A., I ODDZIAŁ ZGORZELEC  Nr 35124012971111000025654013 najpóźniej  do dnia 22.02.2011 roku i okazania potwierdzonej wpłaty wadium w dniu przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 01.03.2011 ROKU O GODZ. 12.00
W URZĘDZIE MIASTA ZGORZELEC

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w  ustalonym terminie. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzonym przetargu.
Osoby posiadające osobowość prawną winny przed przystąpieniem do przetargu przedstawić poświadczony wypis z właściwego Rejestru Sądu, natomiast osoby fizyczne winny okazać dokument tożsamości.
Cudzoziemcy  ( w rozumieniu ustawy z dnia  24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
– tekst jednolity Dz. U. z 2004r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm. ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani
są  przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.  
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części  z uzasadnionej przyczyny.
Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.

Bliższych informacji udziela Urząd Miasta Wydział Gospodarki Nieruchomościami  tel. 075 77 52 888.
Oglądanie lokalu mieszkalnego w uzgodnieniu z Administracją Domów Mieszkalnych
Zgorzelec ul. Traugutta 77a  tel. 075 77 52 661 i  075 77 56 547.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 6/7
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dorota Mazerant
Data publikacji:18.01.2011 09:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:17.01.2011
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:01