BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC
59-900 ZGORZELEC, ul. Domańskiego  7


ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 10 nieruchomości niezabudowanych  położonych w Zgorzelcu, na terenie II etapu osiedla Słonecznego w pobliżu ul.Tulipanowej ul.Gen.L.Okulickiego i ul.Czerwonej,  będących własnością  Gminy Miejskiej Zgorzelec (obręb IX,  AM-2), KW JG1Z/00015363/1.

Przetargiem objęto n/w działki:

1.  26/81 o pow.  995m2, cena wywoławcza  69.000 zł, wadium 13.800 zł
2.  26/82 o pow.  994m2, cena wywoławcza  65.000 zł, wadium 13.000 zł
3.  26/83 o pow.  994m2, cena wywoławcza  65.000 zł, wadium 13.000 zł
4.  26/84 o pow.  995m2, cena wywoławcza  65.000 zł, wadium 13.000 zł
5.  26/85 o pow.1.001m2, cena wywoławcza 70.000 zł, wadium 14.000 zł
6.  26/86 o pow.  990m2, cena wywoławcza  70.000 zł, wadium 14.000 zł
7.  26/88 o pow.  995m2, cena wywoławcza  65.000 zł, wadium 13.000 zł
8.  26/89 o pow.  995m2, cena wywoławcza  65.000 zł, wadium 13.000 zł
9.  26/90 o pow.  995m2, cena wywoławcza  70.000 zł, wadium 14.000 zł
10.26/99 o pow.  992m2, cena wywoławcza  80.000 zł, wadium 16.000 zł

Cena wywoławcza zawiera podatek VAT 23%.
I przetarg na w/w działki  odbył się dnia 01 grudnia 2010r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  dzielnicy Ujazd-Północ w Zgorzelcu - działki znajdują się w obszarze oznaczonymi symbolem MN6 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Położenie peryferyjne, w spokojnej dzielnicy domków jednorodzinnych na terenie Osiedla Słonecznego w pobliżu ul.Tulipaniowej, ul.Gen.L. Okulickiego i ul.Czerwonej.

Teren obejmuje 10 działek budowlanych pod budowę domów mieszkalnych. Dojazd do nieruchomości nie urządzony. Zaprojektowane ulice dojazdowe i wewnętrzne nie posiadają nawierzchni. Przygotowanie działek pod budowę związane jest ze znacznymi kosztami. Niweleta terenu zbliżona do poziomu.

Teren nieuzbrojony. W przypadku gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentem sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości.

Teren porośnięty roślinnością trawiastą, zakrzaczony i zadrzewiony (drzewka owocowe, samosiejki drzew iglastych i liściastych). W przypadku konieczności usunięcia drzew wymagane jest zezwolenie stosownych organów i poniesienie z tego tytułu opłat.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Gminie Miejskiej Zgorzelec przysługuje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych w art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku sprzedaży przez Nabywcę nieruchomości niezabudowanej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zabudowy w terminie 6 lat po uzbrojeniu terenu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu ,w tym:

•    3 lata na rozpoczęcie zabudowy (tj. wybudowanie  fundamentów),
    następne 3 lata na zakończenie zabudowy   (tj. wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym).

Terminy te zostaną zawarte w akcie notarialnym i obowiązują także następców prawnych.

W razie niedotrzymania terminów wyżej określonych nabywca i następca prawny  zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:
- 10% wylicytowanej ceny   nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania
- 10% wylicytowanej ceny nieruchomości za każdy kolejny rok po upływie terminu do jej zagospodarowania.
Po zabudowaniu działki zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do zgłoszenia  budynku do użytku we właściwym Urzędzie.

Forma sprzedaży: na własność.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatna przed  zawarciem aktu notarialnego. Wpłata winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec przed podpisaniem aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest wpłata  na konto Urzędu Miasta Zgorzelec  Bank Pekao S.A., Grupa Pekao S.A., O/ZGORZELEC Nr  35124012971111000025654013 wadium  w  wysokości  20% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 03 marca 2011 roku włącznie i okazanie potwierdzonej wpłaty w dniu przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.


Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Ulega przepadkowi jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym. Pozostałym osobom wadium zostanie niezwłocznie zwrócone, po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu.
 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  DNIA 10 marca 2011r.
o godz. 10.00 w Urzędzie  Miasta  Zgorzelec

Nieruchomość  sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części z uzasadnionej przyczyny.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje; Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,
tel.75 77-52-888 w godz. od 7.30 do 15.30. e-mail: wgn@zgorzelec.com

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i  Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:II przetarg na sprzedaż 10 nieruchomości niezabudowanych na terenie II etapu osiedla Słonecznego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:???
Data publikacji:21.01.2011 11:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:21.01.2011
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:01