OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Śródmieście w Zgorzelcu w rejonie ul. Langiewicza
i ul. Traugutta w Zgorzelcu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), a także stosownie do art. 39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227
z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: "projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Śródmieście w Zgorzelcu w rejonie ul. Langiewicza i ul. Traugutta w Zgorzelcu" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 2 marca 2011 r. do 14 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 6, 59 – 900 Zgorzelec, pok. nr 7a, I piętro:

  • w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
  • we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
  • w piątki od godz. 7:30 do 14:00

 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 14 marca 2011 r. w Urzędzie Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, sala konferencyjna nr 21 o godz. 11.00.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Zgorzelca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2011 roku.

 

Zgodnie z art. 40 i 54 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), uwagi do prognozy oddziaływania
na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: architekt@zgorzelec.com, bądź ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2011 r.

 

 

Burmistrz Miasta Zgorzelec

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:09.03.2011 15:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:09.03.2011
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 12:14