BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC
59-900 ZGORZELEC, ul. Domańskiego  7
 
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu, będącej własnością Gminy Miejskiej Zgorzelec.

  I przetarg odbył  się dnia 06 grudnia  2007r.
 II przetarg odbył  się dnia 20 marca    2008r.
  Rokowania  odbyły się dnia 28 maja     2008r.
III przetarg odbył  się dnia 04 września 2008r.

ul.Daszyńskiego, obręb IV, AM- 4. KW Nr 15396.
 
Działka Nr 97/4   o pow.1050m2, cena wywoławcza:  60.000 zł
Cena wywoławcza zawiera podatek VAT 22%.

Nieruchomość przeznaczona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelca na mieszkalnictwo z dopuszczeniem usług. Działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem "MN" - tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności objęte strefą "B" ochrony konserwatorskiej. Obowiązek uzgadniania prac budowlanych z właściwymi służbami ochrony zabytków.

Kształt działki średnio regularny. Rzeźba terenu o znacznym kącie nachylenia. Zabudowa działki utrudniona z uwagi na konfigurację trenu ( tarasowe położenie, stroma skarpa, mur oporowy i nie zinwentaryzowane media). Teren pod zabudowę wymaga przeprowadzenia badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi. Opcje uzbrojenia w tzw. "zasięgu". Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci. Nabywca działki ma obowiązek udostępnienia terenu do eksploatacji i dostępu do urządzeń i mediów w przypadku awarii.
Występowanie muru oporowego od strony ulicy Daszyńskiego uniemożliwia obecnie wejście i dojazd na działkę. Działka porośnięta drzewami. Wycięcie drzew wymaga zezwolenia. 

Ustala się następujące terminy zabudowy: 24 miesiące na rozpoczęcie oraz 48 miesięcy na zakończenie zabudowy.
Obowiązek zagospodarowania nieruchomości sprzedawanej w terminach podanych powyżej, zostanie zabezpieczony w następujący sposób:
  • w umowie notarialnej sprzedaży działki zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec prawo  odkupu przez okres 5 lat od daty zawarcia umowy notarialnej ( art. 593 k.c.) w razie niedotrzymania ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości,
  • w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości 10% ceny nabycia w pierwszym roku, 20% ceny nabycia w drugim roku i 30% ceny  nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów. Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 30% ceny sprzedaży nieruchomości. Za rozpoczęcie uważać się będzie uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, a za zakończenie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Forma sprzedaży: na własność.
Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatna w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przed  zawarciem aktu notarialnego.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest wpłata  na konto Urzędu Miasta Zgorzelec;
Bank Polska Kasa Opieki S.A., I Oddział ZGORZELEC 
Nr  35124012971111000025654013 wadium  w  wysokości  20% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 17 listopada 2008r. włącznie.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Ulega przepadkowi jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po przetargu.
 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  DNIA
27 listopada  2008r. o godz.12.00
w Urzędzie  Miasta  Zgorzelec.

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części z uzasadnionej przyczyny. 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje; Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,
tel. 0 75 77-52-888 w godz. od 7.30 do 15.30.
 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg ul.Daszyńskiego ( działka nr 97/4)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Elżbieta Rusin
Data publikacji:09.10.2008 14:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Łukasz Relich
Data aktualizacji:04.03.2019 07:29