BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC
59-900 ZGORZELEC, ul. Domańskiego  7

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu, będących własnością Gminy Miejskiej Zgorzelec. KW Nr JG1Z/00015363/1.

ul.Podwale ( Obręb IX, AM- 1)

Działka Nr 32/12 o  pow. 1.324m2,cena wywoławcza wynosi  90.000,00 zł brutto
wadium wynosi 18.000 zł

Działka Nr 32/17 o pow. 1.559m2,cena wywoławcza wynosi  100.000,00 zł brutto
wadium wynosi 20.000 zł

Nieruchomości przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (oznaczone symbolem MN1).
Stanowią grunt rolny: Ps kl III. Na nabywcy ciąży obowiązek zmiany klasyfikacji gruntów w ewidencji gruntów.

Nieruchomości niezabudowane położone w strefie pośredniej miasta o niskiej intensywności zabudowy. W pobliżu znajduje się szkoła podstawowa, ośrodek zdrowia, sklepy  itp.
Działki niezabudowane, niezagospodarowane,  porośnięte trawą, częściowo zadrzewione i zakrzaczone. Teren lekko podmokły, zbliżony do poziomu.
Nabywca przejmuje teren w stanie istniejącym.
Działka nr 32/17 posiada kształt nieregularny, zbliżony do trójkąta. Na działce znajduje się studnia.
Działka  nr 32/12 posiada kształt regularny, zbliżony do trapezu. Na działce znajdują się pozostałości ( podmurówka) z już istniejącego ogrodzenia.

Teren nieuzbrojony, z opcją uzbrojenia we wszelkie media w tzw. zasięgu.
Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentem sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

Forma sprzedaży: na własność.

Forma zapłaty:   100% wylicytowanej ceny, płatna przed  zawarciem aktu notarialnego. Wpłata winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec przed podpisaniem aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest wpłata  na konto Urzędu Miasta Zgorzelec; Bank Polska Kasa Opieki S.A., I Oddział ZGORZELEC  Nr  35124012971111000025654013 wadium  najpóźniej  do dnia  19 maja 2011r.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Ulega przepadkowi jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po przetargu.
 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  DNIA  26 maja 2011r. o godz.10.00
w Urzędzie  Miasta  Zgorzelec

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części z uzasadnionej przyczyny. 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje; Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,
tel. 75 77-52-888 w godz. od 7.30 do 15.30.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i  Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.
 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości niezabudowanych przy ul.Podwale
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:???
Data publikacji:06.04.2011 12:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:01