BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC
59-900 ZGORZELEC, ul. Domańskiego  7

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych  położonych w Zgorzelcu przy ul.Iwaszkiewicza, będących własnością  Gminy Miejskiej Zgorzelec, ( Obręb IV, AM-1 ). KW Nr JG1Z/00015396/1

1.Działka nr 161 o pow.346m2,Cena wywoławcza: 60.000 zł,
    wadium 12.000 zł

2.Działka nr 162 i 173 o pow.230m2,Cena wywoławcza: 40.000 zł,
   wadium 8.000 zł

3.Działka nr 163 i 174 o pow.563m2,Cena wywoławcza: 85.000 zł,
   wadium 17.000 zł


Cena wywoławcza zawiera podatek VAT 23%
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  Przedmieścia Nyskiego w Zgorzelcu teren oznaczony jest symbolem MU3 tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Działki położone w pobliżu mostu staromiejskiego przez Nysę Łużycką – przejścia granicznego. Kształt działek nieregularny. Niweleta terenu o znacznym kącie nachylenia. Działki nieuzbrojone. W najbliższym czasie planowana jest inwestycja miasta obejmująca branże: drogową, sanitarną, elektryczną oraz likwidację kolizji z sieciami kanalizacji, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej i teletechnicznej.
Działki porośnięte drzewami samosiejkami i chaszczami, wymagają uporządkowania. Pod warstwą humusu, jak też częściowo na poziomie terenu znajdują się elementy betonowe, mogą również znajdować się resztki fundamentów, czy też ścian piwnic dawnych zabudowań.

Nabywca przejmuje nieruchomości  w stanie istniejącym.

Działki położone na obszarze w strefie  ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. Wszelkie roboty budowlane wymagają dokonywania uzgodnień z Konserwatorem Zabytków i Państwową Służbą Ochrony Zabytków.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zabudowy w terminie 6 lat w tym:
•    3 lata na rozpoczęcie zabudowy (tj. wybudowanie fundamentów),
•    następne 3 lata na zakończenie zabudowy (tj.wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym).
Terminy te biegną od dnia zawarcia umowy (daty podpisania aktu notarialnego) i obowiązują także następców prawnych.
W razie niedotrzymania terminów wyżej określonych nabywca i następca prawny  zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:
- 10% wylicytowanej ceny   nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania
- 10% wylicytowanej ceny nieruchomości za każdy kolejny rok po upływie terminu do jej zagospodarowania.
Po zabudowaniu działki zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do zgłoszenia  budynku do użytku we właściwym Urzędzie.

Forma sprzedaży: na własność.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatna przed  zawarciem aktu notarialnego.
Wpłata winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec przed podpisaniem aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest wpłata  na konto Urzędu Miasta Zgorzelec  Bank Pekao S.A., Grupa Pekao S.A., O/ZGORZELEC Nr  35124012971111000025654013 wadium  w  wysokości  20% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 28 lipca 2011r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Ulega przepadkowi jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym osobom wadium zostanie niezwłocznie zwrócone, po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu
 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  DNIA 4 sierpnia 2011r. o godz.12.00
w Urzędzie  Miasta  Zgorzelec.

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części z uzasadnionej przyczyny. 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje; Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,
tel.  75 77-52-888 w godz. od 7.30 do 15.30.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i  Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.

Informacje w sprawie planowanej przez miasto inwestycji na w/w terenie w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Urzędzie Miasta Zgorzelec.
 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I PRZETARG UL.IWASZKIEWICZA ( TRZY NIERUCHOMOŚCI))
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:???
Data publikacji:06.06.2011 12:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:01