BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC
59-900 ZGORZELEC, ul. Domańskiego  7
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu, będącej własnością Gminy Miejskiej Zgorzelec. KW Nr JG1Z/00015437/1.
 
Działka Nr 8/2, Obręb I, AM-8  o pow. 18.813 m2
Cena wywoławcza:  1.500.000 zł ( w tym należny podatek VAT).
Wadium wynosi: 300.000 zł

Działka położona przy ul.Wrocławskiej, przeznaczona pod budowę hotelu lub SPA.

Działka niezabudowana o nieregularnym kształcie, zlokalizowana w strefie pośredniej miasta, w sąsiedztwie Przedmieścia Nyskiego, objętego programem rewitalizacji. Usytuowana  w pobliżu ulic: Wrocławskiej, Henrykowskiej i Nadbrzeżnej.

Dojazd do nieruchomości utrudniony. Działka stanowi wzgórze o znacznej różnicy poziomów, dochodzącej do 15m. Atrybutem jest piękny widok na Starówkę Górlitz.
Na działce występują nasadzenia trwałe, resztki fundamentów, które wraz ze znaczącą stromizną skarpy ograniczają możliwość zabudowy.  

Teren nieuzbrojony. Położenie w pobliżu zabudowy mieszkaniowo–usługowej, usług publicznych oraz terenów zielonych.
W przypadku gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.
Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentem sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania działki zgodnie z warunkami w/w planu poprzez zabudowę powierzchni działki obiektami stałymi murowanymi po uzgodnieniu projektu zagospodarowania terenu z Gminą  Miejską Zgorzelec. (wyklucza się zabudowę tymczasową, np. kontenerową itp. )

Termin zabudowy wynosi 5 lat w tym:
•    2 lata na rozpoczęcie zabudowy (tj. wybudowanie  fundamentów),
•    następne 3 lata na zakończenie zabudowy (tj. wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym).
Terminy te biegną od dnia zawarcia umowy (daty podpisania aktu notarialnego) i obowiązują także następców prawnych.

Po zabudowaniu działki zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do zgłoszenia  budynku do użytku we właściwym Urzędzie.

W razie niedotrzymania terminów wyżej określonych nabywca i następca prawny  zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:
- 10% wylicytowanej ceny nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania,
- 15% wylicytowanej ceny nieruchomości za każdy kolejny rok po upływie terminu do jej zagospodarowania.

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki kaucyjnej do kwoty 100% wylicytowanej ceny  nieruchomości lub wpłatę kaucji na konto Urzędu w wysokości 100 % wylicytowanej ceny nieruchomości, którą to formę nabywca określi po zakończeniu licytacji przed podpisaniem protokołu z przetargu.

Nadto w celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Miejskiej Zgorzelec,  które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kary umownej, nabywca poddaje się rygorom egzekucji na podstawie art.777 § 1 pkt.5 k.p.c. do kwoty 100 % wylicytowanej ceny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej  Zgorzelec.
W przypadku wyboru wpłaty kaucji jako formy zabezpieczenia terminu realizacji zagospodarowania nieruchomości; w pierwszym roku po bezskutecznym  upływie terminu jej zagospodarowania następuje przepadek 50% kwoty kaucji na rzecz Miasta a w drugim roku kolejne 50% kwoty kaucji.

Gmina Zgorzelec zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w ciągu 5 lat od daty nabycia nieruchomości w przypadku niedotrzymania terminów rozpoczęcia lub zakończenia zabudowy. W razie wykonania odkupu cena odkupu zostanie ustalona jako suma ceny sprzedaży nieruchomości oraz poniesionych nakładów do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Gminę  - o ile nakłady te zwiększą wartość nieruchomości. Prawo odkupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania działki zgodnie z warunkami w/w planu poprzez zabudowę powierzchni działki obiektami stałymi murowanymi po uzgodnieniu projektu zagospodarowania terenu z Gminą  Miejską Zgorzelec (wyklucza się zabudowę tymczasową, np. kontenerową itp. ).

Gminie Miejskiej Zgorzelec przysługuje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych w art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku sprzedaży przez Nabywcę nieruchomości niezabudowanej.

Forma zbycia : sprzedaż na własność
Forma zapłaty za wylicytowaną nieruchomość:
100% wylicytowanej ceny, płatna przed  zawarciem aktu notarialnego. Wpłata winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec przed podpisaniem aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie ustalonym, nie później niż trzy miesiące od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest wpłata  na konto Urzędu Miasta Zgorzelec  Bank Pekao S.A., Grupa Pekao S.A., O/ZGORZELEC Nr  35124012971111000025654013 wadium  w  wysokości  20% ceny wywoławczej ( tj. 300.000 zł ) najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 04 października 2011r.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium a przedstawiciele lub pełnomocnicy osób prawnych dodatkowo umocowanie do udziału w przetargu.

Wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Ulega przepadkowi jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po przetargu.
 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  DNIA 11 października 2011 roku o godz.10.00
w Urzędzie  Miasta  Zgorzelec

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części z uzasadnionej przyczyny. 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje; Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,
tel. 75 77-52-888 w godz. od 7.30 do 15.30.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i  Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.
 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul.Wrocławskiej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:???
Data publikacji:22.07.2011 13:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:01