BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC
59-900 ZGORZELEC, ul. Domańskiego  7

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych  położonych w Zgorzelcu przy Alejach Lipowych, będących własnością  Gminy Miejskiej Zgorzelec.
(obręb III,  AM-6) KW JG1Z/00015466/3


1. Działka nr 5/27   o pow.   935m2, cena wywoławcza      120.000 zł   wadium 24.000 zł
2. Działka nr 5/28   o pow.   1093m2, cena wywoławcza    140.000 zł   wadium 28.000 zł
3. Działka nr 5/29   o pow.   1123m2, cena wywoławcza    145.000 zł   wadium 29.000 zł
4. Działka nr 5/30   o pow.   1151m2, cena wywoławcza    145.000 zł   wadium 29.000 zł
5. Działka nr 5/31   o pow.   1178m2, cena wywoławcza    145.000 zł   wadium 29.000 zł
6. Działka nr 5/32   o pow.   1151m2, cena wywoławcza    130.000 zł   wadium 26.000 zł
7. Działka nr 5/33   o pow.   1070m2, cena wywoławcza    120.000 zł   wadium 24.000 zł
8. Działka nr 5/35   o pow.     907m2, cena wywoławcza    100 .000 zł  wadium 20.000 zł
9. Działka nr 5/36   o pow.    1553m2, cena wywoławcza   145.000 zł   wadium 29.000 zł


Cena wywoławcza zawiera należny podatek VAT.
Nieruchomości  stanowią grunt rolny klasy IIIb oraz pastwiska PsIV .
Na nabywcy ciąży obowiązek  zmiany klasyfikacji gruntów w ewidencji gruntów.

Zgodnie z Uchwałą Nr 404/10 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 07.07.2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zgorzelec Północ  w rejonie ul. Słowiańskiej, w/w działki położone są w obszarze oznaczonym symbolem 9MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Teren obejmuje 9 nieuzbrojonych działek budowlanych.
Nieruchomości posiadają opcję wyposażenia we wszystkie lokalne urządzenia infrastruktury technicznej: sieć kanalizacji sanitarnej przebiega wzdłuż projektowanej drogi, sieć wodociągowa w części przebiega wzdłuż projektowanej drogi oraz częściowo w ulicy Dzikiej/Idzikowskiego, sieć energetyczna- skrzynki ZK przy granicy działki, sieć gazowa z istniejącej sieci gazowej w ulicy Idzikowskiego.

Działki nieużytkowane, pokryte roślinnością trawiastą, częściowo zadrzewione.
Na przeważającym obszarze występują zakrzaczenia i zadrzewienia w postaci samosiejek drzew Usunięcie drzew wymaga uzyskania pozwolenia na ich wycięcie.

Teren o lekkim nachyleniu. Zaplanowana droga nie jest urządzona i nie posiada nawierzchni.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Gminie Miejskiej Zgorzelec przysługuje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych w art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku sprzedaży przez Nabywcę nieruchomości niezabudowanej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zabudowy w terminie 5 lat
w tym:
*3 lat na rozpoczęcie zabudowy (tj. wybudowanie  fundamentów),
*następne 2 lat na zakończenie zabudowy   (tj. wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym).
Terminy te biegną od dnia zawarcia umowy (daty podpisania aktu notarialnego)
i obowiązują także następców prawnych.

Po zabudowaniu działki zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do zgłoszenia  budynku do użytku we właściwym Urzędzie.

W razie niedotrzymania terminów wyżej określonych nabywca i następca prawny zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:
- 10% wylicytowanej ceny   nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania
- 10% wylicytowanej ceny nieruchomości za każdy kolejny rok po upływie terminu do jej zagospodarowania.

Forma sprzedaży: na własność.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatna w ciągu 2 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Nie dotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest wpłata  na konto Urzędu Miasta Zgorzelec  Bank Pekao S.A., Grupa Pekao S.A., O/ZGORZELEC Nr 35124012971111000025654013 wadium  w  wysokości  20% ceny wywoławczej najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 14 grudnia 2011 r. włącznie.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału przetargu.
Wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Ulega przepadkowi jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po przetargu.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  DNIA 20 grudnia 2011 roku.
o godz. 10.00 w Urzędzie  Miasta  Zgorzelec.

Nieruchomość  sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części z uzasadnionej przyczyny.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Dodatkowe informacje; Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,
tel.75 77-52-888 w godz. od 7.30 do 15.30.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i  Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.
Ogłoszenie będzie emitowane na stronie www.zgorzelec.eu


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy Alejach Lipowych w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Dorota Mazerant
Data publikacji:15.11.2011 15:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:15.11.2011
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:01