NAZWA SPRAWY:  WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

1. Miejsce załatwienia sprawy :

Nazwa Wydziału – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Numer pokoju – 08 | I piętro

Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w piątki od 7:30 do 14:00

Telefon – Naczelnik: 75 77 52 051 |

Pozostałe telefony:  75 77 56 384

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)

Bezpłatna infolinia - 800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  • 1 egz. oryginalnej kopii mapy zasadniczej zawierającej określenie granic terenu objętego wnioskiem, obejmujących teren, którego ta inwestycja dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, z naniesioną planowaną inwestycją
  • po 1 egz. zapewnień lub warunków technicznych dostawy mediów (woda, gaz, energia elektryczna, ciepło, odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód deszczowych, telekomunikacja itp.)
  • planowany sposób zagospodarowania terenu przedstawiony na kopii wymienionej powyżej mapy zasadniczej, opisany w pkt. III wniosku, wraz z rysunkiem zawierającym rzut/-y, elewacje z podstawowymi wymiarami oraz przekrój/-oje z wymiarami wysokościowymi (,,koncepcja urbanistyczno- architektoniczna”)
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile jest wymagana)
  • pełnomocnictwo do działania w imieniu inwestora wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł-  do każdego stosunku pełnomocnictwa

3. Opłaty:

 

Opłata skarbowa od decyzji o warunkach zabudowy wynosi 598,00 zł wg Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1546).

Zwolnieniu podlega wydanie decyzji na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa na dokonanie określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (Urzędu).

5. Tryb odwoławczy:

Od decyzji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jelenije Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

- za pośrednictwem usług operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Zgorzelec, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec;

- złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec lub drogą elektroniczną.

7. Podstawa prawna:

Art. 50 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741).

8. Załączniki:

         Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy- druk do pobrania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Adriana Lipniacka
Data publikacji:29.01.2019 12:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:27.05.2021 13:07